ภาพรวม

จำนวนปีหลังเกษียณอายุ

ชีวิตในปัจจุบัน

ที่พักอาศัย

จำนวนบุตร

จำนวนบุคคลที่ต้องดูแล
อาทิ พ่อแม่, คู่สมรส

แผนอนาคตของท่าน

แต่งงาน

งบประมาณสำหรับงานแต่งงาน

ซื้อบ้าน

เงินดาวน์

จะมีบุตรอีกกี่คน

แผนอื่นๆ เช่น ซื้อรถ บ้าน ฯลฯ

ระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

ค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณอายุ

เงินออม

เงินออมที่มีอยู่

เงินลงทุน

เงินออมเพื่อการศึกษาบุตร

เงินบำนาญของคุณ

เงินออมที่มีอยู่ของคุณ

เงินออมรายเดือน

ภาระหนี้สิน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง

หนี้สินคงค้าง
เช่น บัตรเครดิต, สินเชื่อต่างๆ

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองชีวิต

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

เงินออมเป้าหมาย:
คุณต้องออมเงินอีก ต่อเดือนเป็นเวลา

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่อไปนี้เพื่อคำนวณยอดเงินที่ใช้สำหรับการบรรลุเป้าหมายของคุณ

งบสำหรับงานแต่งงาน

เงินผ่อนค่าที่พักอาศัย

เงินออมสำหรับบุตรคนอื่นๆ

เป้าหมายอื่นๆ
เช่น ซื้อรถ บ้าน ฯลฯ

จำนวนปีที่จะบรรลุเป้าหมาย

เงินออมในปัจจุบัน

อัตราผลตอบแทนเงินออมและเงินลงทุนของคุณ

อัตราเงินเฟ้อที่คาดหมาย

ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหมาย

ผลการคำนวณจากโปรแกรมวิเคราะห์การเงินนี้ เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น จึงไม่ควรนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน วางแผนการเงินสำหรับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับบุคคลใดบุคลหนึ่ง สำหรับการวางแผนการเงินโดยละเอียด โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของพรูเด็นเชียล

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อการออมทรัพย์และการลงทุน ติดต่อเรา

ผลการคำนวณจากโปรแกรมวิเคราะห์การเงินนี้ เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น จึงไม่ควรนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน วางแผนการเงินสำหรับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับบุคคลใดบุคลหนึ่ง สำหรับการวางแผนการเงินโดยละเอียด โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของพรูเด็นเชียล

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อการออมทรัพย์และการลงทุน
เงินออมเป้าหมาย:
สำหรับ , คุณต้องออมเงิน ต่อเดือน เป็นเวลา

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่อไปนี้เพื่อคำนวณยอดเงินที่ใช้สำหรับการบรรลุเป้าหมายของคุณ

เงินออมเพื่อการศึกษาที่มีอยู่

อายุของบุตรคนโต

บุตรคนถัดไป

ประเทศที่ต้องการศึกษา

อายุที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย

จำนวนปีที่ศึกษา

ผลตอบแทนเงินทุนเพื่อการศึกษาที่คาดหมาย

ผลตอบแทนเงินลงทุนที่คาดหมาย

เงินเฟ้อรายปีที่คาดหมาย

ผลการคำนวณจากโปรแกรมวิเคราะห์การเงินนี้ เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น จึงไม่ควรนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน วางแผนการเงินสำหรับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับบุคคลใดบุคลหนึ่ง สำหรับการวางแผนการเงินโดยละเอียด โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของพรูเด็นเชียล

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา ติดต่อเรา

ผลการคำนวณจากโปรแกรมวิเคราะห์การเงินนี้ เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น จึงไม่ควรนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน วางแผนการเงินสำหรับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับบุคคลใดบุคลหนึ่ง สำหรับการวางแผนการเงินโดยละเอียด โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของพรูเด็นเชียล

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา
เงินออมเป้าหมาย:
คุณต้องออมเงิน ต่อเดือน เป็นเวลา

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่อไปนี้เพื่อคำนวณยอดเงินที่ใช้สำหรับการบรรลุเป้าหมายของคุณ

อายุที่คาดว่าจะเกษียณ

เงินเฟ้อรายปีที่คาดหมาย

ค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณอายุ

เงินออมเพื่อการเกษียณอายุที่มีอยู่

เงินออมรายเดือนและเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

ผลตอบแทนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุที่คาดหมาย

อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหมาย

ผลการคำนวณจากโปรแกรมวิเคราะห์การเงินนี้ เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น จึงไม่ควรนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน วางแผนการเงินสำหรับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับบุคคลใดบุคลหนึ่ง สำหรับการวางแผนการเงินโดยละเอียด โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของพรูเด็นเชียล

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเกษียณอายุ ติดต่อเรา

ผลการคำนวณจากโปรแกรมวิเคราะห์การเงินนี้ เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น จึงไม่ควรนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน วางแผนการเงินสำหรับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับบุคคลใดบุคลหนึ่ง สำหรับการวางแผนการเงินโดยละเอียด โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของพรูเด็นเชียล

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเกษียณอายุ
ความคุ้มครองชีวิตที่วางแผนไว้:

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่อไปนี้เพื่อคำนวณยอดเงินที่ใช้สำหรับการบรรลุเป้าหมายของคุณ

ค่าใช้จ่ายสำหรับงานศพ

จำนวนปีที่ต้องดูแลคู่สมรส

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับคู่สมรส

จำนวนปีที่ต้องเลี้ยงดูบุตร

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบุตร

จำนวนปีที่ต้องดูแลผู้อื่น

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับผู้ที่ต้องดูแลทุกคน

เงินเฟ้อรายปีคาดหมาย

ผลตอบแทนการลงทุนคาดหมาย

ผลการคำนวณจากโปรแกรมวิเคราะห์การเงินนี้ เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น จึงไม่ควรนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน วางแผนการเงินสำหรับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับบุคคลใดบุคลหนึ่ง สำหรับการวางแผนการเงินโดยละเอียด โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของพรูเด็นเชียล

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครอง ติดต่อเรา

ผลการคำนวณจากโปรแกรมวิเคราะห์การเงินนี้ เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น จึงไม่ควรนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน วางแผนการเงินสำหรับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับบุคคลใดบุคลหนึ่ง สำหรับการวางแผนการเงินโดยละเอียด โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของพรูเด็นเชียล

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครอง

เงินออมและการลงทุน

เงินออมเป้าหมาย:
คุณต้องออมเงินอีก ต่อเดือนเป็นเวลา

การศึกษาสำหรับบุตร

เงินออมเป้าหมาย:

การวางแผนการเกษียณอายุ

เงินออมเป้าหมาย:
คุณต้องออมเงิน ต่อเดือน เป็นเวลา

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองชีวิตที่วางแผนไว้:
ความคุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งหมด
ติดต่อเรา