เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งมั่นสนับสนุน
ให้พนักงานมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เพิ่มโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ เพื่อสนองต่อวิธีการทำงานแบบ Agile PruAgile นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการทำงานเพื่อสร้างวิธีการทำงานที่คล่องตัวและรวดเร็ว โดยมีลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 28 กันยายน 2564 - บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการทำงานที่ตอบโจทย์การสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน ผ่านการริเริ่มโครงการด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ช่วยให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความหลากหลายและอบอุ่นเป็นกันเองดั่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและพร้อมที่จะตอบแทนสังคมไทย

คุณรสนันท์ จันเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานในฐานะที่พนักงานคือลูกค้าคนสำคัญขององค์กรที่เราจะต้องดูแลเช่นกัน จึงทำให้เราทุ่มเทอย่างถึงที่สุดเพื่อจะได้มั่นใจว่าพนักงานของเราจะปลอดภัยจากโรคระบาด และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจ”

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่พรุเด็นเชียล ประเทศไทย ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ได้ดูแลครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การทำงานที่ยืดหยุ่นและความมั่นคงทางการเงิน

1. สุขภาพกาย: มีการจัดสรรวันหยุดพิเศษหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 จัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ประกันคุ้มครองโรคโควิด-19 อุปกรณ์ป้องกันโรคต่าง ๆ ทั้งหน้ากากอนามัย ยารักษาโรค ชุดตรวจโควิด-19 บริการโทรเวชกรรม (Teleconsultation) ผ่านแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential รวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายทางออนไลน์อีกมากมาย เช่นคลาสพิลาทีส คลาส HIIT และคลาสเต้นต่างๆ เป็นต้น

2. สุขภาพจิต: มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ มินิคอนเสิร์ตทางออนไลน์ กิจกรรมพบปะพูดคุยกับเพื่อนพนักงาน เวิร์คช็อปศิลปะบำบัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการช่วยเหลือพนักงาน (Employee Assistance Program หรือ EAP) ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ

3. การทำงานที่ยืดหยุ่น: มีนโยบายอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงสนับสนุนการทำงานเพิ่มเติม

4. ความมั่นคงทางการเงิน: มีการจัดโครงการการลงทุนสำหรับพนักงาน โครงการการจัดสรรหุ้นบริษัท และการออมเพื่อการเกษียณ

 

นอกจากนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังมุ่งก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีการทำงานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “PRUAgile” โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเอง บนพื้นฐานการทำงานที่มีลูกค้าเป็นหัวใจหลัก ซึ่งถือเป็นการยกระดับค่านิยมองค์กร 5 ข้อ ได้แก่ Ambitious (มุ่งมั่น ท้าทาย), Courageous (กล้าหาญ), Curious (ใฝ่รู้), Empathetic (เข้าอกเข้าใจ), Nimble (ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว) ซึ่งจะทำให้พนักงานของบริษัทฯ มอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าชาวไทย

PRUAgile ถือเป็นเสาหลักแห่งความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะพัฒนาและยกระดับความสามารถของพนักงาน ให้รองรับและตอบสนองต่อความรวดเร็วของตลาด แนวคิดนี้ได้สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วยการผลักดันให้พนักงานในทุกระดับได้ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในขีดความสามารถของตนเอง แม้ในช่วงของการทำงานที่บ้านก็ตาม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ PRUAgile เช่น การออกแบบสำนักงานใหม่ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ให้เข้ากับรูปแบบการทำงานแบบคล่องแคล่วและรวดเร็ว การจัดเวิร์คช็อป Agile รวมถึงการสร้างทีม Squad ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญในสายงานของตัวเอง และมารวมตัวกันเพื่อระดมความคิดเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ของตน

เกี่ยวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.6 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 115 พันล้านบาท ในปีพ.ศ. 2564 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชี IFRS เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 สู่ระดับ 101 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเบี้ยประกันภัยรับแบบถ่วงน้ำหนัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 สู่ระดับ 343 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)