เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยืนยันคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19 ที่รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย,  6 สิงหาคม 2564 – บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) สร้างความมั่นใจและอุ่นใจให้ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ยืนยันให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 และรับการดูแลรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลรักษาแบบแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ในส่วนของการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน พร้อมตอบรับตามคำสั่งนายทะเบียนเลขที่ 43/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยืนยันให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน   สำหรับผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ทั้งลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่ม โดยพร้อมให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้เอาประกันภัยฯ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า ทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD) ที่ล่าสุดได้ปรับอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามแบบผู้ป่วยนอก

สำหรับค่าชดเชยรายวัน ทางผู้ถือกรมธรรม์ฯ จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ผู้ป่วยอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้มีภาวะน้ำหนักเกินหรือมี BMI มากกว่า 30 หรือน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยืนยันที่จะร่วมช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันและพร้อมให้ความคุ้มครองลูกค้าของบริษัทฯ ตามความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณ 'We DO Health' หรือพวกเราคือคนที่ลงมือทำเพื่อดูแลและคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.6 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 112 พันล้านบาท ในปีพ.ศ. 2563 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชี IFRS เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 สู่ระดับ 203 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเบี้ยประกันภัยรับแบบถ่วงน้ำหนัก เพิ่มขึ้นร้อยละแปด สู่ระดับ 667 ล้านเหรียญสหรัฐ