เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

เรื่อง               การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

เรียน              ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

                       ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 จากกำไรสุทธิในอัตรา 0.087 บาทต่อหุ้น หรือไม่เกินจำนวน 193,000,000 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 680,062,954 บาท อีกทั้ง ตามหนังสือให้ความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เลขที่ 4311/1176 ลงวันที่ 17 เมษายน 2566 คปภ.ได้ให้ความเห็นชอบต่อการคำนวนผลกำไร เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 192,370,280.724 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

 

                       โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2566 ในอัตรา 0.087 บาทต่อหุ้น ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากคปภ. และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยจะนำส่งเช็คไปยังที่อยู่ของท่าน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านได้แจ้งมายังบริษัทก่อนนี้นั้น

                      

                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                       บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ดาวน์โหลด