เลือกภาษา
A mother teaching her daughter to save
แผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออม

พรูตลอดชีพ 99/10

สร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครอบครัวและคนที่คุณรักด้วยประกันชีวิตตลอดชีพ ที่พร้อมเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลา

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

PRUwhole-life-99_10

 
* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปี กรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

150,000 บาท

 

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ทุนประกันภัย 
    (บาท)

* อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย ต่อทุน
ประกันภัย 1,000 บาท

250,000 – 499,999

1.5

500,000 บาทขึ้นไป

2.5

 

สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (HI,PB,HS)

สัญญาเพิ่มโรคร้ายแรง (CM)

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADD,ADB,SCPA,RCC)

และสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ  ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

หมายเหตุ**

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง