เลือกภาษา
Two elderly couple looking at a tablet sitting on a bench
แผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออม

พรูสุขสำราญ

เตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณที่คุณต้องการ

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

*รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 85 ปี

อายุรับประกันภัย

30-55 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปีหรือรายเดือน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงินคืนกรณีมีชีวิตอยู่* (% ของทุนประกันภัย)

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60-85 ปี รับเงินคืนปีละ 15% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง)

  • รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย


ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

  • ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ คือ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 200% ของทุนประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

  • ช่วงรับเงินบำนาญ คือ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 74 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญรายปีที่ยังไม่ได้รับคืนตามที่บริษัทฯ การันตี (ระยะเวลา 15 ปี)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

กรณีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง***
  1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย 

*** โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ**
  • แบบประกันชีวิต พรูสุขสำราญ เป็นชื่อทางการตลาดแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ “พรูบำนาญ 85” (บำนาญแบบลดหย่อนได้ชนิดไม่มีเงินปันผล)

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง