เลือกภาษา
An infographic with two men and a lady
สัญญาเพิ่มเติม

พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง

คุ้มครองสุขภาพของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องสูญเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

ความคุ้มครอง

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี (ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาหลัก)

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

500,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

20,000,000 บาท

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา

ไม่มี

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ไม่มี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์หลักสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ตารางผลประโยชน์

กรณีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง สำหรับสัญญาเพิ่มเติมนี้

  1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง

1.1 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ

1.2 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด (1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 2. ริดสีดวงทวาร 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 6. นิ่วทุกชนิด 7. เส้นเลือดขอดที่ขา 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

2.ข้อยกเว้นบางส่วนสำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง

2.1 โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenial) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

2.2 การรักษาเพื่อเป็นการเสริมสวย ตกแต่ง การรักษาอันมีลักษณะเลือกได้ การทำหมัน การแก้หมัน การรักษาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเนื่องมาแต่กำเนิด

2.3 บริการเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การทำแท้ง หรือการแท้งบุตร

2.4 โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.5 การตรวจสุขภาพทั่วไป

ทั้งนี้ ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

หมายเหตุ**
  • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยฯ และถือครบปีกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

  • บริษัทฯ จะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุ ชั้นอาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  • พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี)