เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ได้แบบประกันที่ตรงตามความต้องการคุณมากที่สุด เรามีเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเปรียบเทียบแบบประกันได้ง่ายขึ้น

พรูสุพรีม ไลฟ์ 555
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 10 และ 15 รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืนปีละ 30% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21-34 รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัย (และเพิ่มขึ้น 1% ทุกปี)
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 35 รับเงินคืนปีละ 279% ของทุนประกันภัย
เกษียณสุข 225

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55-59 ปี รับเงินคืนปีละ10% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง = 50% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60-64 ปี รับเงินคืนปีละ15% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง = 75% ของทุนประกันภัย)

พรูบำนาญสราญใจ
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60-85 ปี รับเงินคืนปีละ15% ของทุนประกันภัย(รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง = 390% ของทุนประกันภัย)
พรูบำนาญสราญใจ 2

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 – 85 ปี รับเงินคืนปีละ 15% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง = 390% ของทุนประกันภัย) 

พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2- อายุ 59 ปี รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี ปีละ 5% ของทุนประกันภัย
 • เมื่ออายุครบ 60 65 และ 70 ปี รับเงินคืน 25% ของทุนประกันภัย
 • เมื่ออายุครบ 75 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย
พรูสุพรีม ไลฟ์ 555

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 555% ของทุนประกันภัย

เกษียณสุข 225

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย

พรูบำนาญสราญใจ
พรูบำนาญสราญใจ 2
พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 200-270% ของทุนประกันภัย

พรูสุพรีม ไลฟ์ 555
เกษียณสุข 225

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 225% ของทุนประกันภัย

พรูบำนาญสราญใจ

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย     

พรูบำนาญสราญใจ 2

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย

พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75
พรูสุพรีม ไลฟ์ 555
 • ในปีที่ 1-4 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ
 • ในปีที่ 5-9 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200% ของทุนประกันภัยหรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ
 • ในปีที่ 10-14 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 300% ของทุนประกันภัยหรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ
 • ในปีที่ 15 เป็นต้นไป บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 400% ของทุนประกันภัยหรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ
เกษียณสุข 225

เริ่มคุ้มครอง – ก่อนอายุ 50 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยให้ผู้รับผลประโยชน์

อายุ 50 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 110% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

อายุ 51 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 130% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

อายุ 52 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 140% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

อายุ 53 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 160% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

อายุ 54 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 170% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้ผู้รับผลประโยชน์

พรูบำนาญสราญใจ
 • อายุน้อยกว่า 60 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200% ของทุนประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • อายุ 60-74 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญรายปีที่ยังไม่ได้รับคืนตามที่บริษัทฯ การันตี*** (ระยะเวลาการันตี 15 ปี)

***ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

พรูบำนาญสราญใจ 2

อายุน้อยกว่า 60 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

อายุ 60 – 74 ปี  บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับเงินบำนาญรายปีที่ยังไม่ได้รับคืนตามที่บริษัทฯ การันตี*** (ระยะเวลาการันตี 15 ปี)

พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือผลรวมของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ

พรูสุพรีม ไลฟ์ 555

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

เกษียณสุข 225

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

พรูบำนาญสราญใจ

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

พรูบำนาญสราญใจ 2

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

แบบประกันอื่นๆ

Thumbnail_Education-plan

เพื่อการศึกษาบุตร

เพราะเรารู้ว่า ลูก คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

เริ่มเตรียมความพร้อมและวางแผนการศึกษาให้กับบุตรด้วยมือของคุณ

เพิ่มเติม
Thumbnail_Protection-plan

เพื่อความคุ้มครอง

อนาคตที่คุณสามารถสร้างได้เองตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก

เพิ่มเติม
Thumbnail_Retirement-plan

เพื่อการเกษียณอายุ

เตรียมความพร้อมในวัยเกษียณอายุ ด้วยแผนการเงินที่คุณออกแบบได้เอง เริ่มเก็บออมเพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายที่ให้คุณเกษียณอย่างมีความสุข

เพิ่มเติม

อื่นๆ

Thumbnail_Rider2

สัญญาเพิ่มเติม

เพิ่มความคุ้มครองให้คุณและคนที่คุณรักให้อุ่นใจได้มากขึ้น ด้วยแบบสัญญาเพิ่มเติมที่มอบสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ

เพิ่มเติม
Thumbnail_Fund-Price-TH

มูลค่าหน่วยลงทุน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน

เพิ่มเติม
Back to Top