เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ได้แบบประกันที่ตรงตามความต้องการคุณมากที่สุด เรามีเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเปรียบเทียบแบบประกันได้ง่ายขึ้น

พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
พรูตลอดชีพ 99/10

1 เดือน-65 ปี

พรูตลอดชีพ 99/20

1 เดือน-60 ปี

พรูอีซี่ แคร์

20 – 60 ปี

พรูเฮลธี้ พลัส

20 – 50 ปี

พรูสุขสำราญ

30 – 55  ปี

พรูเทอม 10

20-55 ปี

พรู พีเอ
  • 5-65 ปี สำหรับแผนคลาสสิก
  • 25-65 ปี สำหรับแผนแพลทินัม
พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75

20-49 ปี

พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
พรูตลอดชีพ 99/10
พรูตลอดชีพ 99/20
พรูอีซี่ แคร์
พรูเฮลธี้ พลัส
พรูสุขสำราญ
พรูเทอม 10
พรู พีเอ
พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2- อายุ 59 ปี รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี ปีละ 5% ของทุนประกันภัย
  • เมื่ออายุครบ 60 65 และ 70 ปี รับเงินคืน 25% ของทุนประกันภัย
  • เมื่ออายุครบ 75 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย
พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
พรูตลอดชีพ 99/10

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

พรูตลอดชีพ 99/20

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 
พรูอีซี่ แคร์
พรูเฮลธี้ พลัส
พรูสุขสำราญ
พรูเทอม 10
พรู พีเอ
พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 200-270% ของทุนประกันภัย

พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
พรูตลอดชีพ 99/10

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

พรูตลอดชีพ 99/20

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

พรูอีซี่ แคร์
พรูเฮลธี้ พลัส
พรูสุขสำราญ
พรูเทอม 10

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์

พรู พีเอ

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแผนประกันแต่ละแบบ

พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือผลรวมของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ

พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
พรูตลอดชีพ 99/10
พรูตลอดชีพ 99/20
พรูอีซี่ แคร์
พรูเฮลธี้ พลัส
พรูสุขสำราญ
พรูเทอม 10
พรู พีเอ

ขึ้นอยู่กับชั้นอาชีพ กรุณาตรวจสอบชั้นอาชีพที่ถูกต้องที่มิได้ระบุจากตัวแทนหรือศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ

พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75
พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
พรูตลอดชีพ 99/10

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

พรูตลอดชีพ 99/20

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

พรูอีซี่ แคร์
  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
  • เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
พรูเฮลธี้ พลัส
  1. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
  2. เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)
พรูสุขสำราญ

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

พรูเทอม 10

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

พรู พีเอ

เบี้ยประกันภัยแผนนี้ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

แบบประกันอื่นๆ

Thumbnail_saving-plan

เพื่อการออมทรัพย์

เพิ่มค่าเงินออมให้กับคุณและคนที่คุณรัก

ไปพร้อมๆ กับการวางแผนอนาคตที่มั่นคง

เพิ่มเติม
Thumbnail_Education-plan

เพื่อการศึกษาบุตร

เพราะเรารู้ว่า ลูก คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

เริ่มเตรียมความพร้อมและวางแผนการศึกษาให้กับบุตรด้วยมือของคุณ

เพิ่มเติม
Thumbnail_Retirement-plan

เพื่อการเกษียณอายุ

เตรียมความพร้อมในวัยเกษียณอายุ ด้วยแผนการเงินที่คุณออกแบบได้เอง เริ่มเก็บออมเพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายที่ให้คุณเกษียณอย่างมีความสุข

เพิ่มเติม

อื่นๆ

Thumbnail_Rider2

สัญญาเพิ่มเติม

เพิ่มความคุ้มครองให้คุณและคนที่คุณรักให้อุ่นใจได้มากขึ้น ด้วยแบบสัญญาเพิ่มเติมที่มอบสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ

เพิ่มเติม
Thumbnail_Fund-Price-TH

มูลค่าหน่วยลงทุน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน

เพิ่มเติม
Back to Top