พรูตลอดชีพ 99/10

สุขใจ...ตลอดชีวิต"

"เตรียมพร้อมสำหรับความสุขตลอดชีพ ด้วยการชำระเบี้ยฯ สั้น เลือกได้ตามใจคุณ"

*รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

10.a99_TH

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

Wholelife-99.10_2

ความคุ้มค่า

Wholelife-99.10_3

ตอบโจทย์ความต้องการ

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน-65 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

ไม่จำกัด (กรณีผู้เยาว์ตามหลักเกณฑ์เยาวชน)

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

ผู้เยาว์อายุ 1 เดือน  - 16 ปี : ADD, ADB, HI, HS, PB (สำหรับ HI รับประกันภัยอายุ 6 - 16 ปี)
ผู้ใหญ่อายุ 17 - 60 ปี : SCPA, ADD, ADB, RCC, HI, HS, CM, OI, DI, OD2 (สำหรับ CM, DI  รับประกันภัยอายุ 17 - 55 ปี)

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ทุนประกันภัย (บาท) อัตราส่วนลดเบี้ยตามทุนประกันภัย 1,000 บาท
250,000 – 499,999 1.5
500,000 ขึ้นไป 2.5

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1621_TH

สนใจผลิตภัณฑ์

ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ โทร 1621

เพิ่มเติม
Back to Top