พรูซุปเปอร์ เฮ้ลท์

*รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับผลประโยชน์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

PRUsuper_health_1_TH

ระยะเวลาคุ้มครอง

PRUsuper_health_3_TH

ไม่ยุ่งยาก

PRUsuper_health_2_TH

มั่นใจ

PRUsuper_health_4_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 80 ปี

อายุรับประกันภัย

20-50 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

ตามแผนที่เลือก

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร (ได้เฉพาะสัญญาหลัก)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีชดเชยค่ารักษาพยาบาล

  • บริษัทฯ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามแผนที่เลือก โดยผลประโยชน์ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี รับเงินคืน 20% ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือก
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 80 ปี รับเงินคืน 80% ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือก

กรณีเสียชีวิต

  • บริษัทฯ ชดเชยฯ 100% ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือกหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
ผลประโยชน์

หมายเหตุ

พรูซุปเปอร์ เฮ้ลท์ เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบพรูสะสมทรัพย์ 80/60 (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว 2 กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย

*แบบประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าสัญชาติไทยเท่านั้น

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top