พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม

คุ้มครอง 63 โรคร้ายแรง ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ 

พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์และความคุ้มครอง

การจ่ายผลประโยชน์และความคุ้มครอง พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม

 

 

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

RokraiSuperKoom_TH1

ครอบคลุม

RokraiSuperKoom_TH2

เบี้ยประกันภัยต่ำ

RokraiSuperKoom_TH3

ความคุ้มครอง

RokraiSuperKoom_TH4

แตกต่าง

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

อายุรับประกันภัย
แบบประกันชีวิต  สัญญาเพิ่มเติม
พรูตลอดชีพ 99/10 พรูตลอดชีพ 99/20 พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
1 เดือน - 65 ปี 1 เดือน - 60 ปี 1 เดือน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
ถึงอายุ 99 ปี ถึงอายุ 99 ปี ถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
10 ปี 20 ปี สูงสุดถึงอายุ 99 ปี

 

เงื่อนไขเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย
100,000 - 10,000,000 บาท 100,000 - 10,000,000 บาท 100,000 - 10,000,000 บาท
อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย*
ทุนประกันภัย (บาท) พรูตลอดชีพ 99/10 พรูตลอดชีพ 99/20 พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
250,000 – 499,999 1.5 1.5 ไม่มีส่วนลด
500,000 บาทขึ้นไป 2.5 2.5 ไม่มีส่วนลด

*อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่*

 • กรณีมีชีวิตอยู่และตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มแรกถึงระยะปานกลาง รับความคุ้มครอง 50%ของทุนประกันภัย
 • กรณีมีชีวิตอยู่และตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงในระยะรุนแรง รับความคุ้มครอง 150%ของทุนประกันภัย***
 • ***หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับทันที ซึ่งการจ่ายผลประโยชน์ในแต่ละระดับ จะจำกัดเฉพาะ 1 โรคร้ายแรงต่อระดับเท่านั้น

กรณีเสียชีวิต**

 • รับความคุ้มครองจากแบบประกันชีวิต พรูตลอดชีพ 100% ของทุนประกันภัย
คำเตือน

1. กรณีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • การฆ่าตัวตายโดยเจตนา หรือการทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 • ถูกผู้รับประโยชน์ ผู้รับโอนประโยชน์ ฆ่า พยายามฆ่า หรือทำร้ายร่างกาย หรือพยายามกระทำการเช่นว่านี้โดยเจตนา
 • การเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ (Waiting period)
 • ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการเอาประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

4. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท

5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ:

 1. พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแบบ Multi-CI
 2. พรูตลอดชีพ 99/10 และ พรูตลอดชีพ 99/20 เป็นชื่อทางการตลาดของ พรูตลอดชีพ 99/10 ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และ พรูตลอดชีพ 99/20 ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ชนิดไม่มีเงินปันผล)
 3. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100, 000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top