พรูฮอสพิทัล แคร์

อุ่นใจยามเจ็บป่วย และเบี้ยฯ ของคุณไม่สูญเปล่า

"อะไรจะรับประกันได้ว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีจนถึงอายุ 80 ปี"

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

21_PRUclick medicare_1st

ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

21_PRUclick medicare_2nd

ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U/ C.C.U)

21_PRUclick medicare_3rd

ค่าศัลยกรรมในฐานะคนไข้ใน (ต่อครั้ง)

21_PRUclick medicare_4th

ค่าศัลยกรรมในฐานะคนไข้นอก (ต่อครั้ง)

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 80 ปี

อายุรับประกันภัย

20-50 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

ตามแผนที่เลือก

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 80 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือก
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)
  • บริษัทฯ ชดเชยฯ 100% ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือกหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

SCPA, ADD, ADB, RCC, HI, CI

  ผลประโยชน์ แผน
500
แผน
800
แผน
1000
แผน
1200
แผน
1500
แผน
2000
  กรณีเสียชีวิต 250,000 400,000 500,000  600,000 750,000 1,000,000
1. ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อครั้ง หรือ 500 800 1,000 1,200 1,500 2,000
2.
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U. / C.C.U.) ในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อครั้ง 
1,000 1,600 2,000 2,400 3,000 4,000
3.
ค่ายาในฐานะคนไข้ในต่อครั้ง
 
500 800 1,000 1,200 1,500 2,000
4.
ค่าศัลยกรรมในฐานะคนไข้ในต่อครั้ง
5,000 8,000 10,000 12,000 15,000 20,000
5.
ค่าศัลยกรรมในฐานะคนไข้นอกต่อครั้ง
1,250 2,000 2,500 3,000 3,750 5,000
 
รวมผลประโยชน์ค่าชดเชย
ค่ารักษาพยาบาลตลอดสัญญาสูงสุด
250,000 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
 
 
           

 

กรณีชดเชยค่ารักษาพยาบาล

  • บริษัทฯ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามแผนที่เลือก โดยผลประโยชน์ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top