พรูบำนาญสราญใจ

เตรียมความพร้อม...
เติมความสุขในวัยเกษียณ

"ทำอย่างไรให้วัยเกษียณมีรายได้มากพอ...ไม่ต่างจากวัยทำงาน"

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัย
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์
ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

10_PRUhappy retirement_1st

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

Maximum-200K_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

10_PRUhappy retirement_3rd

รับเงินคืนปีละ 15% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง)

60_85yr

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 85 ปี

อายุรับประกันภัย

30-55 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60-85 ปี รับเงินคืนปีละ15% ของทุนประกันภัย(รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง = 390% ของทุนประกันภัย)
รวมเงินคืนตลอดสัญญา

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย     

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)
  • อายุน้อยกว่า 60 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200% ของทุนประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
  • อายุ 60-74 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญรายปีที่ยังไม่ได้รับคืนตามที่บริษัทฯ การันตี*** (ระยะเวลาการันตี 15 ปี)

***ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

SCPA, ADD, ADB, RCC, HI, HP, HS, CM

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top