พรูบำนาญสราญใจ 2

เตรียมความพร้อม...
เติมความสุขในวัยเกษียณ

"อุ่นใจเมื่อถึงวัยเกษียณ ด้วยแผนความคุ้มครองที่จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี"

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์
ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

11_PRUhappy retirement 2_1st

รวมเงินคืนตลอดสัญญา

Maximum-200K_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

11_PRUhappy retirement 2_3rd

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)

5.85yr

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 85 ปี

อายุรับประกันภัย

20-55 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

ไม่จำกัด

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 – 85 ปี รับเงินคืนปีละ 15% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง = 390% ของทุนประกันภัย) 

รวมเงินคืนตลอดสัญญา

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

อายุน้อยกว่า 60 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

อายุ 60 – 74 ปี  บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับเงินบำนาญรายปีที่ยังไม่ได้รับคืนตามที่บริษัทฯ การันตี*** (ระยะเวลาการันตี 15 ปี)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

ไม่สามารถซื้อได้

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top