พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20

สร้างวินัยการออมสั้นๆ เพื่อความคุ้มครองที่อุ่นใจ

ตอบโจทย์ความต้องการ

 

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
* ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

8.20-yr_TH

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

Min2%

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)

Tax_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

8 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี

อายุรับประกันภัย

20-55 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

500,000 บาท

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-8 รับเงินคืนปีละ 2% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9-19 รับเงินคืนปีละ 4% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืนปีละ 150% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 208% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

ปีกรมธรรม์ที่ 1-8 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือผลรวมของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่ 9-20 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อกว่า 150% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือผลรวมของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

หมายเหตุ
  1. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
    กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
    • กรณีปกปิดข้อความจริงหรือแถลงความเท็จ ที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย
    • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยขน์ฆาตกรรม
  2. กรณีคงเงินไว้กับบริษัทฯ: ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลตอบแทนในอัตรา 2.75 ต่อปี (ทบต้น) โดยอัตราดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อัตราที่แท้จริงอาจแตกต่างจากตัวอย่างข้างต้น

*แบบประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าสัญชาติไทยเท่านั้น

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1621_TH

สนใจผลิตภัณฑ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติม
Back to Top