พรูซูเปอร์ ลิงค์

หนึ่งเดียวที่ครอบคลุม ความคุ้มครองชีวิต การออม และการลงทุน

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

PRUsuper link-05-05

เลือกรับความคุ้มครองชีวิตได้ 55-120 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง โดยขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันภัย

PRUsuper link-06

รับโบนัสตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป และรับทุกๆ ปีที่ชำระเบี้ยฯ

PRUsuper-link-07

ตอบสนองความต้องการในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต

PRUsuper link-08

ให้คุณบริหารการลงทุนที่ตอบโจทย์ในแต่ละช่วงชีวิตของท่าน

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี ตราบที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เบี้ยประกันภัย

ประเภท

ขั้นต่ำ

สูงสุด

  1. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

12,000 บาท / ปี

ไม่จำกัด

  1. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม

12,000 บาท / ปี

ไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

  1. เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

5,000 บาท / ครั้ง

ตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (อายุ 99 ปี)

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมิน (ราคาวันแรกที่สามารถทำรายการได้ถัดจากวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย)

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (ถ้ามี)
  • มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์*

*ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้
  • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงแบบ Multi_CI
  • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI)

ลักษณะความคุ้มครอง
บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งสามารถเลือกรับเงินชดเชยรายวันเป็นจำนวนตั้งแต่ 200-10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 เท่าของรายได้ต่อวัน

 

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงแบบ Multi_CI (CM)

ลักษณะความคุ้มครอง

คุ้มครอง 63 โรคร้ายแรง ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 25 สตางค์ต่อวัน**

**ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และแผนความคุ้มครอง

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top