พรูสุขสำราญ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

PRUsuk sumran Highlight 1 TH

ไม่ยุ่งยาก

PRUsuk sumran Highlight 2 TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

PRUsuk sumran Highlight 3

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา

PRUsuk sumran Highlight 4 TH

วางแผนอนาคต

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 85 ปี

อายุรับประกันภัย

30 – 55  ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี และรายเดือน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เงินคืน* (% ของทุนประกันภัย)

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60-85 ปี รับเงินคืนปีละ 15% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง)
  • รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต**

  • ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ คือ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 200% ของทุนประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
  • ช่วงรับเงินบำนาญ คือ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 74 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญรายปีที่ยังไม่ได้รับคืนตามที่บริษัทฯ การันตี (ระยะเวลา 15 ปี)

 

หมายเหตุ

แบบประกันชีวิต พรูสุขสำราญ เป็นชื่อทางการตลาดแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ “พรูบำนาญ 85” (บำนาญแบบลดหย่อนได้ชนิดไม่มีเงินปันผล)

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง***
  1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย

***โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top