พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง

พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง

ประกันสุขภาพที่คุณออกแบบเองได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

PRUsuper Highlight TH 01

เลือกรับความคุ้มครองตามความต้องการ ด้วยตัวเลือก Deductible และ Co-Payment

PRUsuper Highlight TH 02

เช่น เลือกรับความคุ้มครอง 20% ก็จ่ายเบี้ยฯ เพียง 20%

PRUsuper Highlight TH 03

ในกรณีปีกรมธรรม์ใดไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน รับความคุ้มครองเพิ่ม 2% ในปีกรมธรรม์ถัดไป

PRUsuper Highlight TH 04

สำหรับการเลือกฟังก์ชั่นแบบ Co-Payment

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี (ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาหลัก)

อายุรับประกันภัย

1 เดือน – 70 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

500,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

20,000,000 บาท

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

ไม่มี

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

ไม่มี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

หมายเหตุ
  • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยฯ และถือครบปีกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุ ชั้นอาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติ่มค่ารักษาพยาบาล (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี)
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง สำหรับสัญญาเพิ่มเติมนี้

1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง

1.1 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ

1.2 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าวมีรายการดังต่อไปนี้ (1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 2. ริดสีดวงทวาร 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 6. นิ่วทุกชนิด 7. เส้นเลือดขอดที่ขา 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

2. ข้อยกเว้นบางส่วนสำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง

2.1 โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

2.2 การรักษาเพื่อเป็นการเสริมสวย ตกแต่ง การรักษาอันมีลักษณะเลือกได้ การทำหมัน การแก้หมัน การรักษาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเนื่องมาแต่กำเนิด หรือที่เป็นอยู่ก่อน เป็นต้น

2.3 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร

2.4 โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.5 การตรวจสุขภาพทั่วไป

ทั้งนี้ ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top