บริการด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต

ตรวจสอบวิธีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขและใช้สิทธิตามกรมธรรม์

ข้อกำหนด

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลา ที่กำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ หมวด 5 “สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์” นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับมอบได้รับกรมธรรม์ (Free Look Period) โดยการใช้สิทธิดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ได้ใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนมาก่อน

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอใช้สิทธิยกเลิกการขอเอาประกันชีวิต ดาวน์โหลด
 2. สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองโดยผู้เอาประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีสูญหายใช้บันทึกประจำวันแจ้งความกรมธรรม์หาย)

ระยะเวลา: ประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ข้อกำหนด

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ โดยสามารถใช้สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์และขอรับเงินค่าเวนคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยด้านหลังของแบบฟอร์มจะเป็นคำแนะนำสำหรับการเวนคืนฯ หนังสือที่ 4300/1316 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดาวน์โหลด
 2. สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองโดยผู้เอาประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีสูญหายใช้บันทึกประจำวันแจ้งความกรมธรรม์หาย)

หมายเหตุ: กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องส่งสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม

• ระยะเวลา: บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ภายใน 20 วัน

ข้อกำหนด

กรณีที่กรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ ยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยต้องการที่จะไม่ชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ยังต้องการความคุ้มครองอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอใช้สิทธิเปลี่ยนกรมธรรม์นั้น เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ การขอแปลงการประกันภัยแบบขยายเวลาได้โดย:

กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

กรมธรรม์แบบขยายเวลา

 • ระยะเวลาความคุ้มครองเป็นไปตามสัญญาเดิม
 • ระยะเวลาความคุ้มครองเป็นไปตามระยะเวลาที่กรมธรรม์แปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม
 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 •  กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดระยะเวลาที่ขยาย บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ (ถ้ามี)
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ขยาย บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ตอนแปลงกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

 

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอใช้สิทธิมูลค่าตามกรมธรรม์ประกันภัย ขอเปลี่ยนแปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ/ประกันภัยแบบขยายเวลา ดาวน์โหลด 
 2. สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองโดยผู้เอาประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีสูญหาย ใช้บันทึกประจำวันแจ้งความกรมธรรม์หาย)

หมายเหตุ: หากมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนที่จะนำมาคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลง

• ระยะเวลา: ประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ข้อกำหนด

สำหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ยกเลิก หรือ/เปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมที่มีอยู่ได้

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ หรือ ยกเลิกสัญญา ดาวน์โหลด 
 2. สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองโดยผู้เอาประกันภัย
 3. ผลตรวจสุขภาพ (ตามหลักเกณฑ์ การซื้อสัญญาเพิ่มเติม)

หมายเหตุ :
1) ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม)
2) การดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะสมบูรณ์เมื่อได้รับความเห็นชอบ
3) จากบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ออกบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่เบี้ยประกันภัยครบกำหนดชำระในงวดถัดไป

• ระยะเวลา: ประมาณ 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ข้อกำหนด

การเปลี่ยนแปลงลดจำนวนเงินเอาประกันภัยจากกรมธรรม์เดิม ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าเปลี่ยนแปลงลดจำนวนเงินเอาประกันภัย 150 บาท

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอลดจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือขอรับสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ดาวน์โหลด 
 2. สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองโดยผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ: การดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะสมบูรณ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ออกบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่เบี้ยประกันภัยครบกำหนดชำระในงวดถัดไป

• ระยะเวลา: ประมาณ 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ข้อกำหนด

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว- เปลี่ยนชื่อ/สกุล เปลี่ยนที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์ / ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 • การเปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย(งวดการชำระเบี้ยประกันภัย)
 • การขอออกกรมธรรม์ใหม่(แทนกรมธรรม์ที่สูญหาย)
 • การขอรับเงินคืนผลประโยขน์ตามกรมธรรม์

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ ดาวน์โหลด 
 2. สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองโดยผู้เอาประกันภัย

• ระยะเวลา: ประมาณ 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ข้อกำหนด

ในกรณีที่มีกรมธรรม์ไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ/การขอแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา และกรมธรรม์มีมูลค่าเงินค่าเวนคืนแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ ขอกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ได้ โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ของแต่ละแบบประกัน

ข้อควรทราบ: กรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับเมื่อเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่ค้างชำระมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ขอใช้สิทธิกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ดาวน์โหลด 
 2. แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามสิทธิ ตามกรมธรรม์ประกันภัย
 3. สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองโดยผู้เอาประกันภัย
 4. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีกรมธรรม์สูญหาย ใช้บันทึกประจำวันแจ้งความกรมธรรม์หาย)

หมายเหตุ: กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม


• ระยะเวลา: บริษัทฯ จะจ่ายเงินกู้ตามกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ภายใน 15 วัน

ข้อกำหนด

กรมธรรม์ประเภทสามัญที่ขาดอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ขาดอายุ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ ได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 : ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณเบี้ยประกันอีกร้อยละ 2 ต่อปี
วิธีที่ 2 : เลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไป เท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุโดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญาประกันภัย พร้อมค่าแตกต่างของเบี้ยประกันภัย (ถ้ามี)

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย/ขอต่ออายุกรมธรรม์ ดาวน์โหลด
 2. สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองโดยผู้เอาประกันภัย
 3. เอกสารการตรวจสุขภาพ ผลตรวจ Anti-HIV (ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการต่ออายุกรมธรรม์)
 4. ประวัติผลการตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)

• ระยะเวลา: ประมาณ 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

1. การจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไข (Condition Bonus)

ข้อกำหนด

 1. กรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ
 2. บริษัทฯ จะจ่ายครบรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น จ่ายทุกสิ้นปี ปีที่ 3 ปีที่ 6 ปีที่ 9 เป็นต้น
 3. กรณีมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะหักหนี้สินพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชำระก่อน จึงจะจ่ายเงินจำนวนที่เหลือ (ถ้ามี)

• ระยะเวลา:
บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไขสัญญาฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันครบรอบปีกรมธรรม์ ไปยังผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นเช็ค A/C Payee ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือกรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม

 

2. การจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา (Maturity) / เงินปันผล (Par)

ข้อกำหนด

บริษัทฯ จะจ่ายให้ ณ วันที่กรมธรรม์อายุครบกำหนดตามสัญญา (ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันสิ้นสุดสัญญาฯ) พร้อมเงินปันผล* ณ วันครบกำหนดสัญญา
หมายเหตุ *บริษัทฯ จะประกาศอัตราเงินปันผลสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ระยะเวลา:
บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา/เงินปันผล ภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดสัญญา ไปยังผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นเช็ค A/C Payee ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือกรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม

 

3. การจ่ายเงินบำนาญตามเงื่อนไข (Retirement Benefit)

ข้อกำหนด

ช่วงที่ 1 บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 - 74 ปี

 1. กรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ
 2. กรณีมีเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับในแต่ละปีมีจำนวนน้อยกว่า 3,000 บาท บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่า
  เวนคืนหลังจากหักหนี้สินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 

ช่วงที่ 2 ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์การมีชีวิตอยู่ รับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 75 – 85 ปี


• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. หนังสือยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่ และขอรับเงินบำนาญที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน (ทางบริษัทฯจะทำการจัดส่งให้ทางจดหมาย)
 2. สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองโดยผู้เอาประกันภัย
 3. ทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

ช่องทางการขอเอกสารแบบฟอร์ม การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ คลิกที่นี่
 2. ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร. 1621
 3. ติดต่อ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ
 4. ติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการ

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ และวิธีการจัดส่งเอกสาร

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ คลิกที่นี่
 2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 3. เตรียมเอกสารแนบตามรายการด้านบน
 4. เลือกส่งเอกสารตามรายละเอียดดังนี้
  • ยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 หรือสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา
  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) แผนกบริการกรมธรรม์ เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทรชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
  • ผ่านตัวแทนผู้ให้บริการ
Back to Top