บริการด้านกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ตรวจสอบวิธีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขและใช้สิทธิตามกรมธรรม์

ข้อกำหนด

หนังสือรับรองการประกันชีวิตแบบ Smile Car Extra, Smile Car Extra for CYC ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับมอบได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิต (Free Look Period) ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนของหนังสือรับรองการประกันชีวิตดังกล่าว

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำร้องการขอแก้ไขเพิ่มเติมประสงค์ขอใช้สิทธิยกเลิกการขอเอาประกันชีวิต (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิตประกันภัยจากบริษัทฯ) ดาวน์โหลด 
 2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองโดยผู้เอาประกันภัย)
 3. หนังสือรับรองการประกันชีวิตประกันภัยฉบับจริง (กรณีสูญหายใช้บันทึกประจำวันแจ้งความหนังสือรับรองการประกันชีวิตหาย)

ระยะเวลา: ประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ข้อกำหนดประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้กรณีชำระค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครบก่อนกำหนด ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นไปตามตารางมูลค่าเวนคืนหนังสือรับรองการประกันชีวิต (ถ้ามี) ซึ่งจะน้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองการประกันชีวิต

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับมูลค่าเงินสดตามหนังสือรับการประกันชีวิต ดาวน์โหลด
 2. แสดงหลักฐานรายงานทางการเงินจากธนาคาร (Bank Statement) ที่ให้วงเงินสินเชื่อไม่มีภาระหนี้สินพร้อมประทับตราธนาคาร
 3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองโดยผู้เอาประกันภัย)
 4. หนังสือรับรองการประกันชีวิตประกันภัยฉบับจริง (กรณีสูญหายใช้บันทึกประจำวันแจ้งความหนังสือรับรองการประกันชีวิตหาย)

ระยะเวลา: ประมาณ 20 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูล โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อกำหนด

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว-เปลี่ยนชื่อสกุล, เปลี่ยนที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์
 • การออกหนังสือรับรองประกันชีวิตใหม่ (แทนฉบับเดิมที่สูญหาย)

• เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด
 2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองโดยผู้เอาประกันภัย)
 3. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น ใบแจ้งความกรณีหนังสือรับรองปรระกันชีวิตสูญหาย สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองโดยผู้เอาประกันภัย)

ระยะเวลา: ประมาณ 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลโดยถูกต้องครบถ้วน

ช่องทางการขอเอกสารแบบฟอร์ม การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ คลิกที่นี่
 2. ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร. 1621
 3. ติดต่อ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ
 4. ติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการ

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ และวิธีการจัดส่งเอกสาร

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ คลิกที่นี่
 2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 3. เตรียมเอกสารแนบตามรายการด้านบน
 4. เลือกส่งเอกสารตามรายละเอียดดังนี้
  • ยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 หรือสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา
  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) แผนกบริการกรมธรรม์ เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทรชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
  • ผ่านตัวแทนผู้ให้บริการ
Back to Top