ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติของธนาคาร

ท่านสามารถทำรายการชำระเงินผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลใน “ใบเตือนถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัย” หรือ “ใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกันภัยใกล้หมดระยะเวลาผ่อนผัน” ที่บริษัทจัดส่งให้ ทำรายการชำระเงินผ่านบริการ ของแต่ละธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ (บัวหลวงโฟน)             โทร. 02 645 5555
ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02 888 8888
ธนาคารยูโอบี โทร. 02 285 1555

 

คำแนะนำเบี้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป
2. ระบุข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วนตามตัวอย่างดังนี้ต่อไปนี้
2.1 ระบุชื่อนามสกุล ผู้เอาประกันภัย
2.2 ระบุรหัสบริษัท (Comp. Code/Service Code) ตามที่ระบุด้านบนของแต่ละธนาคาร หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001897
2.3 ระบุรหัสอ้างอิง 1 (Ref. No.1) 14 หลัก คือ ขึ้นต้นด้วย 31012 ตามด้วยหมายเลขกรมธรรม์ของท่าน
2.4 ระบุรหัสอ้างอิง 2 (Ref. No. 2) คือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

ท่านสามารถทำรายการชำระเงินผ่านบริการ ของแต่ละธนาคารได้ ภายหลังจาการสมัครใช้บริการกับธนาคาร ที่มีบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ข้อมูลใน ใบเตือนถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือ ใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกันภัยใกล้หมดระยะเวลาผ่อนผันที่บริษัทจัดส่งให้ ทำรายการได้ที่ website ของธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารทหารไทย www.tmbdirect.com
ธนาคารกรุงไทย      www.ktb.co.th
ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th
ธนาคารธนชาต www.thanachartbank.co.th
ธนาคารไทยพาณิชย์             www.scbeasy.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsrionline.com
ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com
ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

 

สำหรับธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้เลือก HSBC for Prudential…

ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

ท่านสามารถใช้ข้อมูลใน ใบเตือนถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือ ใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกันภัยใกล้หมดระยะเวลาผ่อนผันที่บริษัทจัดส่งไปให้ โดยเลือกชำระผ่านช่องทางชำระเงิน หรือเลือกชำระโดยใช้แถบบาร์โค๊ต ที่เครื่อง ATM ของธนาคารดังต่อไปนี้ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสาทร (142)
ธนาคารไทยพาณิชย์   Comp. Code: 0716
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  Comp. Code: 60251 (สำนักงานเพลินจิต)
ธนาคารทหารไทย  Comp. Code:125
ธนาคารออมสิน Comp. Code: PLT
ธนาคารธนชาต  Com. Code: G110 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  Type : 220
ธนาคารกรุงไทย  Comp. Code: 6106
ธนาคารกสิกรไทย  Comp. Code: 50154
ธนาคารยูโอบี BP Code: 2060

 

คำแนะนำเบี้องต้น

1.บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป

2. ระบุข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วนตามตัวอย่างดังนี้ต่อไปนี้

2.1 ระบุชื่อนามสกุล ผู้เอาประกันภัย

2.2 ระบุรหัสบริษัท (Comp. Code/Service Code) ตามที่ระบุด้านบนของแต่ละธนาคาร หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001897

2.3 ระบุรหัสอ้างอิง 1 ( Ref. No.1) 14 หลัก คือ ขึ้นต้นด้วย 31012 ตามด้วยหมายเลขกรมธรรม์ของท่าน

2.4 ระบุรหัสอ้างอิง 2 (Ref. No. 2) คือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

Back to Top