ชำระเบี้ยประกันภัย ประกันชีวิตผ่านตัวแทน สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต
หรือธุรการสาขาของบริษัทฯ

ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันภัย ประกันชีวิตเป็นเงินสด หรือเช็คผ่านตัวแทนหรือสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ กรณีชำระเป็นเช็ค กรุณาสั่งจ่าย "บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" ขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมระบุหมายเลขกรมธรรม์ด้านหลังของเช็ค และชื่อผู้เอาประกัน และ เรียกใบรับเงินชั่วคราวจากตัวแทน

หมายเหตุ: โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนเพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ชำระเบี้ยประกันภัย ประกันชีวิต โดยหักจากบัญชีบัตรเครดิตประเภทวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือ บัตร เจซีบี เพียงครั้งเดียว

1. ท่านสามารถนำบัตรเครดิตมาชำระเบี้ยประกันภัย ประกันชีวิตด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์รับเงินของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เฉพาะ สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร ที่มีนามสกุลเดียวกันกับเจ้าของบัตร หรือผู้รับประโยชน์)
2. กรณีชำระผ่านตัวแทน ตัวแทนจะขอให้ท่านกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต พร้อมออกใบรับเงิน ชั่วคราวไว้เป็นหลักฐาน
3. ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนง ขอชำระเบี้ยประกันภัย ประกันชีวิตโดยหักบัญชีบัตรเครดิตได้ที่ “หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต” ดาวน์โหลด พร้อมแนบสำเนาบัตรเครดิต (ด้านหน้า) ตามช่องที่กำหนดส่งให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการ

Back to Top