ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ประกันชีวิตกลุ่ม)

สรุปขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ประกันชีวิตกลุ่ม)

ขอและกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ขอและกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

   A. ขอแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  ช่องทางการขอเอกสารแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม คลิกที่นี่ 
  2. ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร .1621
  3. ติดต่อ สอบถามสินไหมสุขภาพได้ที่หมายเลข 0 2660 1210 ตลอด 24 ชั่วโมง
  4. ติดต่อ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ
  5. ติดต่อฝ่ายบุคคลบริษัทผู้ถือกรมธรรม์


   B. 
  กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  ประเภทของการเรียกร้องสินไหม

  1. สินไหมสุขภาพ

   1.1    สินไหมสุขภาพแบบสำรองจ่าย การเรียกร้องสินไหมโดยตรงจากบริษัทฯ กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องตามแบบฟอร์มของ บริษัทฯ และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือใบรายงานแพทย์ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

   1.2    PRU Care Card สามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยแสดง บัตรสมาชิกประกันสุขภาพ (PRU care card)  เพื่อรับความคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์

   1.3    Fax Claims สามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยแสดง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ก่อนเข้ารับบริการ

   

  1. สินไหมอุบัติเหตุ การเรียกร้องสินไหม กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือใบรายงานแพทย์ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
  2. สินไหมทุพพลภาพ หรือโรคร้ายแรง การเรียกร้องสินไหม กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือใบรายงานแพทย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

  หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการ ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

  1. สินไหมมรณกรรม เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมต่าง ๆ ได้แก่


  กรณีมรณกรรมตามธรรมชาติ

  • มรณบัตร (ต้นฉบับ) นำมาแสดงพร้อมสำเนา (รับรองเอกสารจากเจ้าหน้าที่เขต หรืออำเภอผู้ออกเอกสาร)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่มีประทับตราว่าตาย รับรองเอกสารโดยผู้รับประโยชน์ โดยต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย
  • หนังสือเรียกร้องสินไหมมรณกรรมตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ โดยผู้รับประโยชน์ทุกท่านลงนามให้ครบถ้วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชนชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย
  • ใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ โดยให้แพทย์ผู้ทำการรักษาครั้งสุดท้ายกรอกรายละเอียด
  • หนังสือยินยอมของผู้รับประโยชน์ หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ
  • ใบรับรองการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำจากต้นสังกัด (แบบฟอร์มของบริษัท)
  • ใบรับรองการเอาประกันภัยกลุ่มที่บริษัทออกให้ (ฉบับจริง)


  กรณีมรณกรรมผิดธรรมชาติ หรือจากอุบัติเหตุ เอกสารเพิ่มเติม คือ

  • สำเนาบันทึกประจำวันคดี เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้าและด้านหลัง) หรือสำเนารายงานการตรวจศพ เซ็นรับรองสำเนาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการและความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสินไหมทดแทน โทร. 0 2660 1210 บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่งแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบ การพิจารณา

ส่งแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบรายงานแพทย์ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น

วิธีการส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม

 1. ยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 24
 2. ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) แผนกสินไหม เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 21- 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
 3. ผ่านฝ่ายบุคคลบริษัทผู้ถือกรมธรรม์
Back to Top