ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

ข้อควรทราบ

  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตกับบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เท่านั้น
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยทางเว็บไซด์ PRUpolicy หรือผ่าน Line เมนู PRUconnect
  • บริษัทฯ จะส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF ทาง email และ SMS ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  • เอกสารในรูปแบบ PDF สามารถใช้ประกอบการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
  • หากท่านต้องการรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 1621 

ขั้นตอนการใช้งาน PRUconnect (สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก)

Back to Top