สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 2 (OD2)

ลักษณะความคุ้มครอง

จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และการทุพพลภาพนั้นได้เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ทุพพลภาพได้เริ่มขึ้น หรือกรณีสูญเสียตาม มือ เท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป (2 ใน 6 ส่วน) ถือว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมแบบกำหนดระยะเวลา (ถ้ามี) สัญญาเพิ่มเติมสะสมทรัพย์แท้จริง (ถ้ามี)

Back to Top