สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 2 (DI)

ลักษณะความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และการทุพพลภาพนั้นได้เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ทุพพลภาพได้เริ่มขึ้น หรือกรณีสูญเสียตา มือ เท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป (2 ใน 6 ส่วน) ถือว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย บริษัทฯ จะจ่ายเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม

Back to Top