สัญญาเพิ่มเติมแบบกำหนดระยะเวลา (Term Rider)

ลักษณะความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากเหตุใดๆ จะได้รับเงินชดเชยเท่าความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ ได้แก่ แบบกำหนดระยะเวลา 20 ปี และแบบกำหนดระยะเวลาถึงอายุ 60 ปี

Back to Top