สัญญาเพิ่มเติมแบบกำหนดระยะเวลาผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (Term of PB)

ลักษณะความคุ้มครอง

กรณีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับทุนประกันภัยหลัก

Back to Top