สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุและบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม (SCPA, ADD, ADB, RCC)

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (SCPA)
ลักษณะความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผลประโยชน์

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADD)
ลักษณะความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผลประโยชน์

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADB)
ลักษณะความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนทำให้เสียชีวิต ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผลประโยชน์

ตารางความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง SCPA ADD ADB
เสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะและสายตา
ทุพพลภาพชั่วคราว
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัด  ✓  ✘  ✘
ชดเชย 2 เท่า*  ✓  ✓  ✘
ยกเว้นการชำระเบี้ยฯ  ✓  ✘  ✘

 

บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ฆาตกรรม จลาจลสงครามกลางเมือง (RCC)
ลักษณะความคุ้มครอง
เป็นบันทึกสลักหลังแนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุพิเศษและสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกรณีมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะ
โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพอันเนื่องมาจาก
การฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวายของประชาชน
เช่น การต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงานโดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนร่วม

Back to Top