สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS)

ลักษณะความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ใน ป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงโดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง และบริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันเป็น 2 เท่า หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก (I.C.U. และ C.C.U.) โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

Back to Top