สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI)

ลักษณะความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งสามารถเลือกรับเงินชดเชยรายวันเป็นจำนวนตั้งแต่ 200-5,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 เท่าของรายได้ต่อวัน

Back to Top