มูลค่าหน่วยลงทุน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน

เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม กรุณาใช้อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานฟังก์ชั่นนี้

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บลจ.อเบอร์ดีน”)  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) ได้แจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อให้ท่านผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เป็นจำนวนมาก ทำให้ขนาดกองทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว บลจ.อเบอร์ดีนพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เป็นการชั่วคราว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถทำรายการขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้ตามปกติ

ดังนั้น บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงขอแจ้งการหยุดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุน ABSM ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ข้างต้นจนกว่าจะมีประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากบลจ.อเบอร์ดีน โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.aberdeen-asset.co.th/aam.nsf/thailandthai/disclosureannouncements

Back to Top