ประกาศกองทุน

ตรวจสอบประกาศกองทุนของแต่ละบลจ.ได้ที่นี่

วันที่

ประกาศ

 

1 ม.ค. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ.ธนชาต (จำนวน 12 กองทุน)
เพิ่มเติม

 16 ม.ค. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนจำนวน 66 กองทุน เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

19 ม.ค. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 82 กองทุน เพิ่มเติม

 8 มี.ค. 2560

แจ้งมติคณะผู้บริหารกองทุนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติม

24 พ.ค. 2560

แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 52 กองทุน เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

 26 ส.ค. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด (บลจ.อเบอร์ดีน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บลจ. อเบอร์ดีน จะเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จํานวน 11 กองทุน เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

31 ต.ค. 2559

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนภายใต้การจัดการ เพิ่มเติม
31 ต.ค. 2559 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2559  ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD) เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2559  ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) เพิ่มเติม
23 พ.ค. 2559  การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนหลัก ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผลและกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

 15 พ.ย. 2559

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (TFIRMF) และกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ (TSFIRMF) เพิ่มเติม
Back to Top