ประกาศกองทุน

ตรวจสอบประกาศกองทุนของแต่ละบลจ.ได้ที่นี่

วันที่

ประกาศ

 

1 ม.ค. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ.ธนชาต (จำนวน 12 กองทุน)
เพิ่มเติม

 16 ม.ค. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน จำนวน 66 กองทุน เพิ่มเติม

 16 ม.ค. 2560

ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุน T-STSD เพิ่มเติม
11 เม.ย. 2560

การขอมติเพื่อรวมกองทุนรวม 15 กองทุนและยกเลิกกองทุนรวม 11 กองทุน

เพิ่มเติม
5 มิ.ย. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนจำนวน 87 กองทุน

เพิ่มเติม
11 มิ.ย. 2560

แจ้งผลการขอมติรวมกองทุนและเลิกกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ ของ บลจ.ธนชาต

เพิ่มเติม
25 ส.ค. 2560

แจ้งผลการขออนุมัติการรวมกองทุนรวม

เพิ่มเติม
30 ส.ค. 2560

การรวมกองทุน 15 กองทุน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เพิ่มเติม
22 ม.ค. 2561

วันปิดสมุดทะเบียนและจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD)

เพิ่มเติม
21 ก.พ. 2561

ประกาศการปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) ของกองทุนรวม จำนวน 24 กองทุน

เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

19 ม.ค. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 82 กองทุน เพิ่มเติม

 8 มี.ค. 2560

แจ้งมติคณะผู้บริหารกองทุนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติม

21 เม.ย. 2560

ประกาศแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 26 กองทุน เพิ่มเติม

24 พ.ค. 2560

แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 52 กองทุน เพิ่มเติม

3 ส.ค. 2560

ประกาศแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 81 กองทุน เพิ่มเติม
16 ส.ค. 2560 แจ้งข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม
6 ก.ย. 2560 แจ้งมติคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติม
3 ต.ค. 2560 แจ้งปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 9 กองทุน เพิ่มเติม
26 ก.พ. 2561 ประกาศแจ้งการปรับวันรับเงินค่าขายคืน (Settlement Date) เพิ่มเติม
8 มี.ค. 2561 แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (TBF) เพิ่มเติม
16 ก.ค. 2561 แจ้งแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด 78 กองทุน เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

 26 ส.ค. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด (บลจ.อเบอร์ดีน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บลจ. อเบอร์ดีน จะเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จํานวน 11 กองทุน เพิ่มเติม

4 ม.ค. 2560

ประกาศการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม เพิ่มเติม

20 ม.ค. 2560

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติม

26 พ.ค. 2560

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติม

6 ธ.ค. 2560

ประกาศปิด/ระงับการรับคาสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เพิ่มเติม

31 ม.ค. 2561

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุนโดยกองทุน FIF และประเทศที่ซือขายกองทุนหลัก เพิ่มเติม

19 ก.พ. 2561

ประกาศการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติม

9 เม.ย. 2561

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก เพิ่มเติม

29 มิ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เพิ่มเติม

29 มิ.ย. 2561

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติม

10 ก.ย. 2561

แจ้งการแก้ไขโครงการ การเปลี่ยนชื่อบริษัทจัดการและชื่อกองทุน เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

31 ต.ค. 2559

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนภายใต้การจัดการ เพิ่มเติม
31 ต.ค. 2559

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ

เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2559 

ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)

เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2559 

ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)

เพิ่มเติม
23 พ.ค. 2559 

การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนหลัก ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผลและกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

เพิ่มเติม
4 ม.ค. 2560

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

เพิ่มเติม
21 มี.ค. 2560

ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)

เพิ่มเติม
21 มี.ค. 2560

ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)

เพิ่มเติม
12 พ.ค. 2560 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 81 กองทุน

เพิ่มเติม
29 มิ.ย. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของ KF-INCOME, KF-CINCOME และ KF-AINCOME

เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2560

แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)

เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2560

แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)

เพิ่มเติม
27 ก.ย. 2560

ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME) กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) และกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน

เพิ่มเติม
30 พ.ย. 2560

ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)

เพิ่มเติม
30 พ.ย. 2560

ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)

เพิ่มเติม
9 ม.ค. 2561

แจ้งการแก้ไขเพิ่มโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล เฮลธ์แคร์อิควิตีปันผล (KF-HEALTHD)

เพิ่มเติม
8 มี.ค. 2561

แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตีเฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) และแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)

เพิ่มเติม
6 ก.ย. 2561

แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFHEALTH-D และ KF-GBRAND

เพิ่มเติม
20 ก.ย. 2561

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 55 กองทุน

เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

 15 พ.ย. 2559

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (TFIRMF) และกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ (TSFIRMF) เพิ่มเติม

17 พ.ค. 2560

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 85 กองทุน  เพิ่มเติม
11 ก.ค. 2560 ประการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม จำนวน 17 กองทุน เพิ่มเติม
2 พ.ย. 2560 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ 82 กองทุน   เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

 20 มี.ค. 2560

ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพิ่มเติม
19 ธ.ค. 2560 การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดจำนวน 2 กองทุน เพิ่มเติม
18 เม.ย. 2561 ขอแจ้งการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดจำนวน 2 กองทุน เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2561 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ.ทหารไทย จำนวน 65 กองทุน เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

27 ก.พ. 2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติม

26 ต.ค. 2561

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (SCBPOP) กระจายการลงทุนเพิ่ม เพิ่มเติม

8 พ.ย. 2561

ประกาศแก้ไขโครงการเป็น Multi Share Class เพิ่มเติม

28 พ.ย. 2561

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 25 กองทุน เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม เพิ่มเติม

3 ธ.ค. 2561

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (SCBROBO) ได้มีการกระจายการลงทุนเพิ่ม เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 

25 เม.ย. 2561

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) เพิ่มเติม

20 ก.ค. 2561

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) เพิ่มเติม

31 ส.ค. 2561

แจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภทัร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) เพิ่มเติม

25 ก.ย. 2561

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)  เพิ่มเติม

12 พ.ย. 2561

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน PHATRA SG-AA เพิ่มเติม
Back to Top