fund_list

ข้อมูลกองทุน

ตรวจสอบรายชื่อกองทุนและนโยบายการลงทุน

ดูข้อมูลกองทุน
fund_Performance

ผลการดำเนินงาน

ท่านสามารถดูผลการดำเนินงานย้อนหลังของแต่ละกองทุน

ดูผลการดำเนินงาน
fund_price

มูลค่าหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด และมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุน
fund_news

ประกาศกองทุน

ตรวจสอบประกาศกองทุนของแต่ละบลจ.ได้ที่นี่

ตรวจสอบประกาศกองทุน
Back to Top