เกี่ยวกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านประกันชีวิตที่พร้อมมอบความคุ้มครองให้แก่คนไทย

Thumbnail_prudential

ภารกิจของเรา

คือ “สร้างความมั่นคงทางการเงิน และมอบความอุ่นใจแก่คนไทย”

Thumbnail_prudential

วิสัยทัศน์ของเรา

คือ “เป็นเพื่อนแท้ที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ให้ลูกค้าในทุกก้าวของชีวิต

Thumbnail_prudential

ทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งสร้างรากฐานของทุกช่องทางขายที่มีอยู่ให้แข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถสร้างผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป บริษัทฯ ยังมุ่งสู่ความแตกต่างด้วยการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินธุรกิจภายในองค์กร เพื่อช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างความหลากหลายในธุรกิจเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สัญลักษณ์ เทพีพรูเด็นซ์ ที่เราภาคภูมิใจ

intro_TH_Kittithada-font

เทพีพรูเด็นซ์ เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มพรูเด็นเชียลนับแต่เริ่มก่อตั้ง

โดยพรูเด็นซ์หมายถึงความรอบคอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมหลัก 4 ประการ อันประกอบด้วยความรอบคอบ (Prudence) ความยุติธรรม (Justice) ความกล้าหาญ (Fortitude) และการควบคุมความต้องการของตนเอง (Temperance)

Back to Top