เกี่ยวกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านประกันชีวิตที่พร้อมมอบความคุ้มครองให้แก่คนไทย

Thumbnail_prudential

ภารกิจของเรา

คือ “ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงิน และสร้างความอุ่นใจแก่คนไทย”

Thumbnail_prudential

วิสัยทัศน์ของเรา

คือ “คุ้มครองเคียงข้างทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า”

Thumbnail_prudential

ทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการยกระดับและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก รวมถึงการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมถึงพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพและชีวิตชั้นนำ โดยเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพและชีวิตที่มีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และให้ทางเลือกที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มลูกค้า รวมถึงนำเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร และการออกแบบองค์กรให้พร้อมสำหรับอนาคต โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร และการทำงานอย่างมีความสุข

สัญลักษณ์ เทพีพรูเด็นซ์ ที่เราภาคภูมิใจ

intro_TH_Kittithada-font

เทพีพรูเด็นซ์ เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มพรูเด็นเชียลนับแต่เริ่มก่อตั้ง

โดยพรูเด็นซ์หมายถึงความรอบคอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมหลัก 4 ประการ อันประกอบด้วยความรอบคอบ (Prudence) ความยุติธรรม (Justice) ความกล้าหาญ (Fortitude) และการควบคุมความต้องการของตนเอง (Temperance)

Back to Top