เกี่ยวกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านประกันชีวิตที่พร้อมมอบความคุ้มครองให้แก่คนไทย

Thumbnail_prudential

ภารกิจของเรา

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านการออม ความคุ้มครอง และการลงทุนของลูกค้า รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานและตัวแทน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

Thumbnail_prudential

วิสัยทัศน์ของเรา

“พรูเด็นเชียล ประเทศไทยมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมส่งมอบคุณค่าอันเป็นเลิศให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ คู่ค้าทางธุรกิจผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกคน”

สัญลักษณ์ เทพีพรูเด็นซ์ ที่เราภาคภูมิใจ

intro_TH_Kittithada-font

เทพีพรูเด็นซ์ เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มพรูเด็นเชียลนับแต่เริ่มก่อตั้ง

โดยพรูเด็นซ์หมายถึงความรอบคอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมหลัก 4 ประการ อันประกอบด้วยความรอบคอบ (Prudence) ความยุติธรรม (Justice) ความกล้าหาญ (Fortitude) และการควบคุมความต้องการของตนเอง (Temperance)

Back to Top