ผลการดำเนินงาน และข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคงเงินคืนรายปีตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯ ดังนี้

ปี ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
2563 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 2.25%
2562 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563 2.25%
2562 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 2.75%
2562 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 2.75%
2561 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 2.75%
2557 - 2560 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560 2.75%

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ดาวน์โหลด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน  2558

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  ดาวน์โหลด
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน ดาวน์โหลด
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกันภัย ดาวน์โหลด

สำนักงานใหญ่:
ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2352 8000

ศูนย์บริการลูกค้า 
โทร: 1621  อีเมล : hotline@prudential.co.th

ร้องเรียน
โทรl: 0 2353 4700
 

ข้าพเจ้านายอามัน โชวลา ขอรับรองความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(อามัน โชวลา)

Back to Top