ผลการดำเนินงาน และข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ช้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ดาวน์โหลด 

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด 

บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคงเงินคืนรายปีตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯ ดังนี้

ปี

 ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย

2557 - 2560 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560 

2.75%

2561 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

2.75%

2562  1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562

2.75%

 

รายละเอียด 3 ปีย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2555 - 2557 2556 - 2558 2557 - 2559 2558 - 2560 2559 - 2561 2557 - 2561

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี

6.38% 4.65% 6.29% 5.40% 4.71% 5.57%

 

หมายเหตุ:

  • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันอัตราฯ ในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
  • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมิใช่อัตราเดียวกับเงินปันผลสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผลนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่บริษัทฯจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยตามผลตอบแทนจากการลงทุนที่แสดงนี้ ทั้งนี้ เงินปันผลเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง และขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวซึ่งอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าตัวเลขในอดีตที่เปิดเผยนี้

เปิดเผย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน  2558

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  ดาวน์โหลด
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน ดาวน์โหลด
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกันภัย ดาวน์โหลด

สำนักงานใหญ่:
ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2352 8000

ศูนย์บริการลูกค้า 
โทร: 1621  อีเมล : [email protected]

ร้องเรียน
โทรl: 0 2353 4700
 

ข้าพเจ้านายอามัน โชวลา ขอรับรองความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(อามัน โชวลา)

Back to Top