ผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เปิดเผย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคงเงินคืนรายปีตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯ ดังนี้

ปี

 ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย

2557 - 2560  

 2.75%

2561 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561

2.75%

 

รายละเอียด 3 ปีย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ.

 2555 – 2557

2556 – 2558

2557 - 2559

2555 - 2559
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี 6.38%

 4.65%

 6.29%

 5.48%

 

หมายเหตุ:

  • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันอัตราฯ ในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

เปิดเผย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน  2558

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  ดาวน์โหลด
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน ดาวน์โหลด
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกันภัย ดาวน์โหลด

สำนักงานใหญ่:
ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2352 8000

ศูนย์บริการลูกค้า 
โทร: 1621  อีเมล : [email protected]

ร้องเรียน
โทรl: 0 2353 4700
 

ข้าพเจ้านายอามัน โชวลา ขอรับรองความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(อามัน โชวลา)

Back to Top