บรรษัทภิบาล

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ผนวกกับปรัชญาบริษัทที่ว่า "รับฟังและเข้าใจคุณเสมอ" ของกลุ่มบริษัท ทางกลุ่มจึงได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทขึ้น คือ “คู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล” (Group Governance Manual) ถือเป็นแนวทางที่ใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของบริษัทฯ ในการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนพนักงานของพรูเด็นเชียลทุกคน

ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือปฏิบัติตามหลักการและดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนด ระเบียบ และนโยบาย ตามกรอบวัตถุประสงค์ของหลักการบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด อันได้แก่

 • การไม่เอาเปรียบลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและซื่อสัตย์
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • การสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในทุกระดับชั้น
 • การให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

หลักการดำเนินธุรกิจของพรูเด็นเชียล

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหลักการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยนำเสนอมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อชี้แจงความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานและเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ส่วนบุคคลในคู่มือการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลของเรา (GGM) มาตรฐานเหล่านี้ครอบคลุมนโยบายต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น การปฏิบัติที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดการข้อมูล การติดต่อสื่อสาร บุคลากร และการรายงานข้อมูลที่เป็นความลับ

การทำงานที่พรูเด็นเชียลหมายถึงการช่วยให้ผู้คนขจัดความวิตกกังวลจากการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญของชีวิต เราให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องพวกเขาจากผลกระทบทางการเงินที่เป็นผลจากเหตุการณ์สำคัญในชีวิต และเรายังนำเสนอโอกาสในการออมและการมีรายได้ภายหลังการเกษียณอายุเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างอนาคตที่ดีกว่า นอกจากนี้ เรายังนำเงินออมของลูกค้าไปลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงเพื่อสนับสนุนการเติบโตของชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่

ในการส่งมอบผลประโยชน์เหล่านี้ เรายึดมั่นในมาตรฐานด้านจรรยาบรรณและวิชาชีพที่สูงที่สุด มาตรฐานของเราใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ อาชญากรรมทางการเงิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดการข้อมูล การติดต่อสื่อสารการสื่อสารและบุคลากร รวมกันเป็นส่วนหนึ่งของหลักการในการดำเนินธุรกิจ และพนักงานทุกคนของเราจำเป็นต้องยืนยันว่า มีความเข้าใจและจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ และหากพนักงานเชื่อว่า มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักปฏิบัตินี้ พวกเขาไม่ควรลังเลที่จะใช้ช่องทางรายงานที่เป็นความลับในการแจ้งให้กลุ่มบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกังวลนี้

แต่ผมต้องการให้เราก้าวไปไกลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ ความซื่อสัตย์คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครคอยเฝ้าดู เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลูกค้า เพื่อธุรกิจและเพื่อชุมชนของเราอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีการปรับปรุงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เราจำเป็นต้องตั้งคำถามง่ายๆ ต่อตัวเราเองห้าคำถาม:

1. จะทำอย่างไรถ้าฉันเป็นลูกค้า?

การสวมบทบาทเป็นลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจทุกประเภท ธุรกิจของเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม เปิดเผยและซื่อสัตย์ นำเสนอและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีการอธิบายอย่างชัดเจนและส่งมอบคุณค่าที่แท้จริง มีการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า ให้บริการและส่งเสริมมาตรฐานบริการลูกค้าระดับสูง รวมถึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและข้อผิดพลาดที่เราพบ แต่เราทุกคนต้องไปไกลกว่านั้น เราจำเป็นต้องทำให้ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ ในทุกสิ่งที่เราพูดถึง ในทุกการตัดสินใจของเรา และในทุกการกระทำของเรา

2. ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจ

เราทุกคนควรมองผ่านสายตาของผู้ถือหุ้น เราสนับสนุนให้พนักงานของเราเข้ามามีส่วนร่วมในการถือครองหุ้นพรูเด็นเชียล แต่ไม่ว่าเราจะมีหุ้นอยู่ในบริษัทฯ หรือไม่ การคำนึงถึงมุมมองของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ นักลงทุนของเราต้องการธุรกิจที่ส่งมอบมูลค่าในระยะยาวและมีความยั่งยืน ซึ่งเราก็ต้องการเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน  ซึ่งนั่นหมายความว่าการเป็นเจ้าของไม่ใช่แค่โอกาสใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย ถ้าหากเป็นเงินของคุณเองและคุณอยู่ในความเสี่ยงคุณจะทำอย่างไร

3. ฉันได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของฉันหรือไม่?

เรามีบุคลากรมากความสามารถและประสบการณ์ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ และเราทุกคนต้องตระหนักดีว่า เราทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานทั้งภายในทีมของเราและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม ก็เป็นไปได้ที่บุคลากรคนหนึ่งคนใด ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานใกล้เคียงหรือในหน่วยธุรกิจอื่น ๆ จะเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกันกับเราและพบแนวทางต่างๆ ในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้

4. ฉันจะบอกเพื่อนและครอบครัวของฉันอย่างไร?

สิ่งที่เราทำในฐานะธุรกิจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราที่มีต่อชุมชน แนวทางง่ายๆ ที่จะใช้ประเมินสิ่งที่พวกเราแต่ละคนทำในแต่ละวันทำงานของพวกเรา คือการคิดว่า เราจะอธิบายสิ่งที่เราทำอย่างไร รวมถึงคุณประโยชน์ที่ส่งผลในวงกว้าง เราช่วยให้ผู้คนก้าวผ่านช่วงเวลาที่สำคัญๆ ในชีวิต และเราควรจะรู้สึกภาคภูมิใจที่จะบอกกับเพื่อนๆ และครอบครัวว่า เราเป็นผู้ทำสิ่งนี้ หากมีอะไรที่เราจะทำได้ดีกว่านี้ เราก็ควรพิจารณาว่า เราจะทำงานร่วมกับเพื่อนพนักงานในการทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

5. ฉันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร?

ความคิดริเริ่มและนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ยั่งยืน  เราจำเป็นต้องกล้าที่จะยอมรับวิธีการดำเนินงานใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น  สิ่งที่ทำได้ในอดีตอาจไม่สามารถทำได้ในอนาคต และไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรก็ตาม มักจะมีวิธีการที่ดีกว่าเสมอ

เราจะส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา รวมถึงบรรลุความพึงพอใจในสิ่งที่เราทำอย่างยั่งยืน โดยการคำนึงถึงคำถามสำคัญเหล่านี้ ไว้ในใจเสมอ

ไมค์ เว็ลส์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล

 

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

มาตรฐานต่อไปนี้นำเสนอข้อกำหนดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่รวบรวมสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องให้การรับรองเป็นรายบุคคลในแต่ละปี

มาตรฐาน 1 - อาชญากรรมทางการเงิน

 • การปกป้องธุรกิจจากอาชญากรรมทางการเงินเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน พนักงานต้องเข้าฝึกอบรมเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน (เช่น การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตการต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรและการป้องกันการฉ้อโกง) กรณีที่พนักงานไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการฝึกอบรมหรือในนโยบาย (เช่น การแจ้งเกี่ยวกับของขวัญและการรับรอง การให้หรือรับสินบน) อาจนำไปสู่การลงโทษทางวินัยหรือแม้กระทั่งการให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
 • พนักงานที่รู้หรือสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รายงานการฟอกเงิน (MLRO) ของหน่วยธุรกิจ (BU) สำหรับการติดสินบนหรือการทุจริต ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน (ABCO) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง ต้องแจ้งผู้จัดการฝ่ายป้องกันการทุจริตของหน่วยธุรกิจ หรือทีมอาชญากรรมทางการเงินของหน่วยงานของท่าน
 • พนักงานต้องปกป้องธุรกิจจากอาชญากรรมด้านภาษี เช่น การอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีในสหราชอาณาจักร

มาตรฐาน 2 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • พนักงานต้องระบุและพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้จริง
 • พนักงานต้องรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แจ้งผู้จัดการในสายบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการระบุถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์ได้

มาตรฐาน 3 - ข้อมูลและการซื้อขาย

 • พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน
 • พนักงานที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์พรูเด็นเชียลต้องปฏิบัติตามกฎการซื้อขายหลักทรัพย์
 • พนักงานรายงานทางการเงินไม่สามารถทำรายการได้ในช่วงเวลาที่ปิดการซื้อขาย พนักงานที่ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่สามารถทำรายการได้ในช่วงเวลาที่ปิดการซื้อขายและต้องได้รับอนุญาตให้ทำรายการในช่วงเวลาที่เปิดให้ทำการซื้อขาย
 • พนักงานต้องรายงานการฝ่าฝืนที่อาจเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกันข้อมูล และข้อมูลภายในให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยธุรกิจทราบในกรณีของหน่วยธุรกิจ และแจ้งต่อหัวหน้าฝ่ายหรือสมาชิกของ GEC ที่รับผิดชอบในฝ่ายในกรณีของกลุ่มพรูเด็นเชียลซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อไปยังประธานสายงานกฎหมายของกลุ่มพรูเด็นเชียล และเลขานุการบริษัทฯ ตามความจำเป็นโดยทันที
 • พนักงานควรปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของกลุ่มพรูเด็นเชียล เพื่อปกป้องข้อมูลที่ใช้ในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ ปกป้องกลุ่มพรูเด็นเชียลจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความรับผิดที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และปกป้องลูกค้าและเพื่อนพนักงานด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอย่างไม่ถูกต้อง

มาตรฐาน 4 - การสื่อสาร

 • พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากทีมสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ หรือในความชำนาญทางอาชีพใดๆ ไปยังภายนอกผ่านช่องทางสื่อสาธารณะใดๆ รวมทั้งช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และก่อนที่จะรับคำเชิญไปบรรยายในการประชุมใดๆ หรือเป็นผู้บรรยายในงานอื่น ๆ หากมีข้อซักถามจากสื่อไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ให้ส่งต่อไปยังทีมสื่อสารองค์กรโดยทันที
 • กลุ่มพรูเด็นเชียลมีนโยบายไม่ให้การรับรองแก่บุคคลที่สามใดๆ และหากมีคำร้องขอใดๆ ให้ส่งต่อไปยังทีมสื่อสารองค์กร
 • พนักงานต้องไม่ทำการออกประกาศสื่อสารภายในองค์กรหากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานสื่อสารภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสังคมออนไลน์ - หากพบความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง ข้อกล่าวหา หรือความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับกลุ่มพรูเด็นเชียล บนสื่อสังคมออนไลน์ ห้ามโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมในการสนทนานั้นๆ แต่ให้รายงานความคิดเห็นเหล่านั้นไปยังหน่วยงานสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานต้องไม่ติดต่อกับสถาบันทางการเมือง และนักลงทุนเกี่ยวกับกลุ่มพรูเด็นเชียล และหากมีการติดต่อจากบุคคลเหล่านั้นจะต้องแจ้งไปยังผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์โดยทันที
 • พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่อ่อนไหวต่อความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับกลุ่มพรูเด็นเชียล ลูกค้า หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ กับเพื่อนร่วมธุรกิจหรือคู่แข่งของเรา หากคุณได้รับข้อมูลที่อ่อนไหวต่อความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับเพื่อนร่วมธุรกิจหรือคู่แข่งของเรา (นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) คุณต้องแจ้งทีมกฎหมายของคุณทันที

มาตรฐาน 5 - บุคลากร

 • เพื่อให้แน่ใจว่า การยอมรับในความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติ พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร สถานะความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต การเลือกเพศใหม่ ศาสนาหรือความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ หรืองานนอกเวลา / งานประจำ

 

การแจ้งเบาะแส (Speak Out)

พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและค่านิยมขององค์กรในที่ทำงาน  หากพนักงานเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในหลักการดำเนินธุรกิจนี้ พนักงานไม่ควรลังเลที่จะใช้ช่องทางรายงานที่เป็นความลับ (Speak Out) การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น พนักงานสามารถรายงานข้อกังวลได้โดยตระหนักดีว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นความลับ กลุ่มพรูเด็นเชียลจะไม่มีการตอบโต้กับผู้แจ้งข้อกังวลใดๆ ผ่านช่องทาง Speak Out

หลักการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการบริหารที่สำคัญที่ช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งช่วยลดผลกระทบและความไม่แน่นอนต่อทิศทางกลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

“การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management) หมายความถึง กระบวนการการวางแผน จัดการ และควบคุมกิจกรรมหลักของบริษัทฯ เชิงบูรณาการ (Integrated Risk Management) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อบริษัทฯ โดยคำนึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัทฯ และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

 

ประเภทของความเสี่ยงของบริษัท แบ่งเป็น

1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk)
3. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกัน (Insurance Risk)
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk)
6. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment Risk)
7. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

1. การระบุความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการระบุความเสี่ยง และทบทวนความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งการระบุความเสี่ยงนั้น จะดำเนินการในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปจนถึงระดับบริหาร

2. การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อจะได้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

3. การตอบสนองความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

4. การติดตามดูแลความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญแล้ว ยังได้จัดให้มีการวางระบบกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภท ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ซึ่งระบบการควบคุมที่นำมาใช้นั้นต้องไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการทำงานและคุณภาพของงาน


หมายเหตุ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต รวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักร ต้องจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท ซึ่งระบุถึงเหตุที่มาของความเสี่ยง ประเภท และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภท พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายนั้นให้ทุกหน่วยงานทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

สรุปนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มพรูเด็นเชียลโดยสังเขปซึ่งครอบคลุมถึงการให้และการรับสินบน

บทนำ

ที่พรูเด็นเชียล เราให้ความสำคัญกับชื่อเสียงด้านพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินและความไว้วางใจ เราตระหนักดีว่านอกเหนือจากการกระทำผิดทางอาญาใดๆ การมีส่วนร่วมในการติดสินบนนั้นจะกระทบกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงมีเจตนารมณ์ที่จะจำกัดความเกี่ยวข้องในการติดสินบนโดย

 • กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีความชัดเจน
 • ฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงการติดสินบน
 • กระตุ้นพนักงานให้มีความตื่นตัวและรายงานเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการติดสินบน จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม และรับรองว่าข้อมูลอ่อนไหวเหล่านั้นจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
 • ทำการสอบสวนอย่างเคร่งครัดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องในการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น
 • ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจังหากมีบุคคลใดก็ตามเกี่ยวข้องในการติดสินบน

ที่พรูเด็นเชียลเราห้ามการคอร์รัปชันและการจ่ายหรือรับสินบนไม่ว่าวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

 

นโยบาย

การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การให้สัญญา การให้ การเชิญชวน หรือการรับ หรือข้อตกลงที่จะรับประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือการเชิญชวนจากบุคคลหรือบริษัทห้างร้านใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ข้าราชการ หรือเอกชนก็ตาม) โดยพนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทน

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ส่วนตน

ข้อห้ามของกลุ่มพรูเด็นเชียล:

การติดสินบนของหรือโดยบุคคลหรือบริษัทไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ประเทศใด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ บุคคล เอกชน บริษัทห้างร้านใดๆ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้กระทำการแทนกลุ่มพรูเด็นเชียลกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อ

 1. รับไว้ซึ่งประโยชน์ทางการค้า สัญญา หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ เพื่อกลุ่มพรูเด็นเชียล ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ
 2. รับไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์ทางการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่บุคคลใดมีความเกี่ยวโยงกับอีกบุคคลหนึ่ง
 3. โน้มน้าวชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะสาธารณะ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือโดยบุคคลที่อยู่ในระหว่างการจ้างงาน

ในขณะที่ปฏิบัติงานในนามกลุ่มพรูเด็นเชียล บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บริจาคเพื่อการเมือง และบริษัทฯ อนุญาตให้กระทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้เฉพาะที่เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

การจ่ายเงินเพื่อความสะดวก คือ การจ่ายเงินใดๆ (เว้นแต่ที่เป็นไปตามกฎหมายและประกาศอัตราไว้เป็นการทั่วไป) เพื่อให้มั่นใจว่าจะดำเนินการให้ หรือเร่งรัดให้ดำเนินการต่อการกระทำการใดๆ ที่ดำเนินไปเป็นกิจวัตร หรือการกระทำที่จำเป็นซึ่งผู้จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกนั้นมีสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้กระทำการในลักษณะนี้

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

กลุ่มพรูเด็นเชียลตระหนักดีว่าแนวปฏิบัติทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และสิ่งที่ทำได้ในประเทศหนึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับในอีกประเทศหนึ่งก็ได้

นโยบายฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะการห้ามมิให้ปฏิบัติกิจกรรมที่กระทำเป็นจารีตประเพณี หรือที่มีการปฏิบัติอันเหมาะสม หรือมีการบันทึกอย่างถูกต้อง ได้แก่

 • การเลี้ยงรับรองที่เป็นไปตามปกติหรือเหมาะสม
 • การให้ของขวัญเนื่องในงานพิธีการ หรือเทศกาล หรือวาระพิเศษอื่นๆ
 • การใช้กระบวนการติดตามเร่งด่วนที่ทุกคนกระทำได้โดยมีการชำระค่าใช้บริการ

การป้องกัน การตรวจพบ และการรายงานการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่อยู่ภายในหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มพรูเด็นเชียล การรายงานสามารถกระทำได้ในทางลับผ่านช่องทางโทรศัพท์สายด่วน (+44 (0)20 7548 2999) หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Director of Group Resilience

Prudential plc

12 Arthur Street

London EC4R 9AQ

UNITED KINGDOM

 

ประเทศไทย

เว็บไซต์: www.prudentialspeakout.ethicspoint.com 

โทรฟรีระหว่างประเทศ: 1800-011-578

อีเมล: [email protected]

Back to Top