บรรษัทภิบาล

บริษัทฯ ได้พัฒนากรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการสร้างนโยบาย มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในระยะยาวอย่างมี ความน่าเชื่อถือและยั่งยืน

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการฯ มั่นใจได้ว่าหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นได้รับการนำไปปฏิบัติ และมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม มีกระบวนการและกลไกการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ผนวกกับปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลที่ว่า "รับฟัง เพื่อเข้าใจ และลงมือทำ" กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลจึงได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลขึ้น ที่กำหนดคุณค่าและมาตรฐานในการดำเนินการกำกับดูแลการดำเนินงาน ระบุไว้ใน “คู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล” (Group Governance Manual) ระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจนี้ เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของบริษัทฯ ในการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนพนักงานของพรูเด็นเชียลทุกคน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

ระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ

มาตรฐานต่อไปนี้นำเสนอภาพรวมหลักตามข้อกำหนดในคู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นหลักปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องให้การรับรองเป็นรายบุคคลในแต่ละปี

มาตรฐาน 1 - อาชญากรรมทางการเงิน

 • การปกป้องธุรกิจจากอาชญากรรมทางการเงินเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน พนักงานต้องเข้าฝึกอบรมเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน (เช่น การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตการต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรและการป้องกันการฉ้อโกง) กรณีที่พนักงานไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการฝึกอบรมหรือในนโยบาย (เช่น การแจ้งเกี่ยวกับของขวัญและการรับรอง การให้หรือรับสินบน) อาจนำไปสู่การลงโทษทางวินัยหรือแม้กระทั่งการให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
 • พนักงานที่รู้หรือสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รายงานการฟอกเงิน (MLRO) สำหรับการติดสินบนหรือการทุจริต ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน (ABCO) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง ต้องแจ้งทีมอาชญากรรมทางการเงิน
 • พนักงานต้องปกป้องธุรกิจจากอาชญากรรมด้านภาษี

มาตรฐาน 2 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • พนักงานต้องระบุและพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้จริง
 • พนักงานต้องรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แจ้งผู้จัดการในสายบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการระบุถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์ได้

มาตรฐาน 3 - ข้อมูลและการซื้อขาย

 • พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน
 • พนักงานที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์พรูเด็นเชียลต้องปฏิบัติตามกฎการซื้อขายหลักทรัพย์
 • พนักงานรายงานทางการเงินไม่สามารถทำรายการได้ในช่วงเวลาที่ปิดการซื้อขาย พนักงานที่ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่สามารถทำรายการได้ในช่วงเวลาที่ปิดการซื้อขายและต้องได้รับอนุญาตให้ทำรายการในช่วงเวลาที่เปิดให้ทำการซื้อขาย
 • พนักงานต้องรายงานการฝ่าฝืนที่อาจเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกันข้อมูล และข้อมูลภายในให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
 • พนักงานควรปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของกลุ่มพรูเด็นเชียล เพื่อปกป้องข้อมูลที่ใช้ในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ ปกป้องกลุ่มพรูเด็นเชียลจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความรับผิดที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และปกป้องลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนพนักงานด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน และข้อมูลของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง

มาตรฐาน 4 - การสื่อสาร

 • พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากทีมสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ หรือในความชำนาญทางอาชีพใดๆ ไปยังภายนอกผ่านช่องทางสื่อสาธารณะใดๆ รวมทั้งช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และก่อนที่จะรับคำเชิญไปบรรยายในการประชุมใดๆ หรือเป็นผู้บรรยายในงานอื่น ๆ หากมีข้อซักถามจากสื่อไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ให้ส่งต่อไปยังทีมสื่อสารองค์กรโดยทันที
 • กลุ่มพรูเด็นเชียลมีนโยบายไม่ให้การรับรองแก่บุคคลที่สามใดๆ และหากมีคำร้องขอใดๆ ให้ส่งต่อไปยังทีมสื่อสารองค์กร
 • พนักงานต้องไม่ทำการออกประกาศสื่อสารภายในองค์กรหากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานสื่อสารภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสังคมออนไลน์ - หากพบความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง ข้อกล่าวหา หรือความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับกลุ่มพรูเด็นเชียล บนสื่อสังคมออนไลน์ ห้ามโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมในการสนทนานั้นๆ แต่ให้รายงานความคิดเห็นเหล่านั้นไปยังหน่วยงานสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานต้องไม่ติดต่อกับสถาบันทางการเมือง และนักลงทุนเกี่ยวกับกลุ่มพรูเด็นเชียล และหากมีการติดต่อจากบุคคลเหล่านั้นจะต้องแจ้งไปยังผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์โดยทันที
 • พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่อ่อนไหวต่อความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับกลุ่มพรูเด็นเชียล ลูกค้า หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ กับเพื่อนร่วมธุรกิจหรือคู่แข่งของเรา หากคุณได้รับข้อมูลที่อ่อนไหวต่อความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับเพื่อนร่วมธุรกิจหรือคู่แข่งของเรา (นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) คุณต้องแจ้งทีมกฎหมายของคุณทันที

มาตรฐาน 5 - บุคลากร

 • เพื่อให้แน่ใจว่า การยอมรับในความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติ พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร สถานะความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต การเลือกเพศใหม่ ศาสนาหรือความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ หรืองานนอกเวลา / งานประจำ

การแจ้งเบาะแส (Speak Out)

พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและค่านิยมขององค์กรในที่ทำงาน  หากพนักงานเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในหลักการดำเนินธุรกิจนี้ พนักงานไม่ควรลังเลที่จะใช้ช่องทางรายงานที่เป็นความลับ (Speak Out) การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น พนักงานสามารถรายงานข้อกังวลได้โดยตระหนักดีว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นความลับ กลุ่มพรูเด็นเชียลจะไม่มีการตอบโต้กับผู้แจ้งข้อกังวลใดๆ ผ่านช่องทาง Speak Out

การรายงานสามารถกระทำได้ในทางลับผ่านช่องทางเว็บไซต์ โทรศัพท์สายด่วนหรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมาตามอีเมลดังรายละเอียดต่อไปนี้

เว็บไซต์: www.prudentialspeakout.ethicspoint.com
โทรฟรีระหว่างประเทศ: 1800-011-578
อีเมล: pcahelpline@prudential.com.hk

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

สรุปนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มพรูเด็นเชียลโดยสังเขปซึ่งครอบคลุมถึงการให้และการรับสินบน

บทนำ
ที่พรูเด็นเชียล เราให้ความสำคัญกับชื่อเสียงด้านพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินและความไว้วางใจ เราตระหนักดีว่านอกเหนือจากการกระทำผิดทางอาญาใดๆ การมีส่วนร่วมในการติดสินบนนั้นจะกระทบกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงมีเจตนารมณ์ที่จะจำกัดความเกี่ยวข้องในการติดสินบนโดย

 • กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีความชัดเจน
 • ฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงการติดสินบน
 • กระตุ้นพนักงานให้มีความตื่นตัวและรายงานเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการติดสินบน จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม และรับรองว่าข้อมูลอ่อนไหวเหล่านั้นจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
 • ทำการสอบสวนอย่างเคร่งครัดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องในการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น
 • ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจังหากมีบุคคลใดก็ตามเกี่ยวข้องในการติดสินบน

ที่พรูเด็นเชียลเราห้ามการคอร์รัปชันและการจ่ายหรือรับสินบนไม่ว่าวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

นโยบาย
การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การให้สัญญา การให้ การเชิญชวน หรือการรับ หรือข้อตกลงที่จะรับประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือการเชิญชวนจากบุคคลหรือบริษัทห้างร้านใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ข้าราชการ หรือเอกชนก็ตาม) โดยพนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทน
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ส่วนตน

ข้อห้ามของกลุ่มพรูเด็นเชียล:
การติดสินบนของหรือโดยบุคคลหรือบริษัทไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ประเทศใด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ บุคคล เอกชน บริษัทห้างร้านใดๆ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้กระทำการแทนกลุ่มพรูเด็นเชียลกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อ

 1. รับไว้ซึ่งประโยชน์ทางการค้า สัญญา หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ เพื่อกลุ่มพรูเด็นเชียล ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ
 2. รับไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์ทางการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่บุคคลใดมีความเกี่ยวโยงกับอีกบุคคลหนึ่ง
 3. โน้มน้าวชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะสาธารณะ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือโดยบุคคลที่อยู่ในระหว่างการจ้างงาน

ในขณะที่ปฏิบัติงานในนามกลุ่มพรูเด็นเชียล บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บริจาคเพื่อการเมือง และบริษัทฯ อนุญาตให้กระทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้เฉพาะที่เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

การจ่ายเงินเพื่อความสะดวก คือ การจ่ายเงินใดๆ (เว้นแต่ที่เป็นไปตามกฎหมายและประกาศอัตราไว้เป็นการทั่วไป) เพื่อให้มั่นใจว่าจะดำเนินการให้ หรือเร่งรัดให้ดำเนินการต่อการกระทำการใดๆ ที่ดำเนินไปเป็นกิจวัตร หรือการกระทำที่จำเป็นซึ่งผู้จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกนั้นมีสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้กระทำการในลักษณะนี้

คำอธิบายเพิ่มเติม

กลุ่มพรูเด็นเชียลตระหนักดีว่าแนวปฏิบัติทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และสิ่งที่ทำได้ในประเทศหนึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับในอีกประเทศหนึ่งก็ได้

นโยบายฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะการห้ามมิให้ปฏิบัติกิจกรรมที่กระทำเป็นจารีตประเพณี หรือที่มีการปฏิบัติอันเหมาะสม หรือมีการบันทึกอย่างถูกต้อง ได้แก่

 • การเลี้ยงรับรองที่เป็นไปตามปกติหรือเหมาะสม
 • การให้ของขวัญเนื่องในงานพิธีการ หรือเทศกาล หรือวาระพิเศษอื่นๆ
 • การใช้กระบวนการติดตามเร่งด่วนที่ทุกคนกระทำได้โดยมีการชำระค่าใช้บริการ

การป้องกัน การตรวจพบ และการรายงานการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่อยู่ภายในหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มพรูเด็นเชียล การรายงานสามารถกระทำได้ในทางลับผ่านช่องทางโทรศัพท์สายด่วนของกลุ่มพรูเด็นเชียล (+44 (0)20 7548 2999) หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Director of Group Resilience
Prudential plc
12 Arthur Street
London EC4R 9AQ
United Kingdom
สำหรับประเทศไทย
เว็บไซต์: www.prudentialspeakout.ethicspoint.com
โทรฟรีระหว่างประเทศ: 1800-011-578
อีเมล: pcahelpline@prudential.com.hk

กระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการทำงานต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน และกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจตามความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบทาน ติดตาม และประเมินผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นอิสระ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ในการป้องกัน รักษา และสนับสนุนบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนอันตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างสูงสุด และทำให้อัตราผลตอบแทนที่ได้เปรียบนี้ มีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งช่วยลดผลกระทบและความไม่แน่นอนต่อทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ  และการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ นำนโยบายความเสี่ยงมาใช้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสามารถรับผิดชอบต่อการชำระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามสัญญาได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมโดยรวม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกระบวนการระบุความเสี่ยง การวัดผลและการประเมินความเสี่ยง การบริหารและการควบคุมความเสี่ยง และการติดตามดูแลและการรายงานความเสี่ยง

 

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อความเพียงพอต่อเงินกองทุนของบริษัทฯ กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่ระบุในกรมธรรม์ ผลตอบแทนจากการลงทุนสอดคล้องกับความคาดหวังผู้ถือกรมธรรม์ และกำไรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดเป้าหมาย duration ของสินทรัพย์โดยประมาณให้สอดคล้องกับ duration ของหนี้สิน เพื่อลดความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และบริหารจัดการกระแสเงินสดของเงินลงทุน เพื่อให้เพียงพอต่อการชำระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามสัญญา

 

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

บริษัทฯ คัดเลือกความเสี่ยงภัยโดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 2 ประการได้แก่ ปัจจัยด้านสุขภาพ และด้านการเงินของลูกค้า ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณารับประกัน ได้แก่อาชีพและรูปแบบการใช้ชีวิตของความเสี่ยงที่กำลังพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้หลักของการพิจารณาความเสี่ยงในองค์รวมในบางกรณีแล้วแต่ความเหมาะสม ทั้งนี้ กระบวนการในการพิจารณารับประกันยังต้องสอดคล้องกับการบริหารจัดการประกันภัยต่อของบริษัทฯ

 

การบริหารจัดการประกันภัยต่อ

การบริหารจัดการประกันภัยต่อหมายถึงกระบวนการในการรับหรือส่งต่อความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทฯ บริหารจัดการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า มีการจัดการความเพียงพอของเงินทุนที่เหมาะสม ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณารวมถึง ความเสี่ยงขนาดใหญ่ (ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเดียว หรือความเสี่ยงรวมของทั้งพอร์ตโฟลิโอก็ตาม) การกระจุกตัวของความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีการทบทวนเกี่ยวกับผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการพิจารณาในการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า

คณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบการกำกับกิจการที่ดี กลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการควบคุม กำกับ ที่มีประสิทธิผล และติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสมในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี้เป็นครั้งคราวได้หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดำเนินการพิจารณา

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยสมาชิก 7 ท่าน ได้แก่

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง

ประธานคณะกรรมการ

2. นายโรบิน สเปนเซอร์

กรรมการผู้จัดการ

3. นายวิลเฟรด จอห์น แบล็คเบิร์น

กรรมการ

4. นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการ

5. นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร

กรรมการ

6. นายธัชพล โปษยานนท์

กรรมการ

7. นายกวินธร อัตถากร

กรรมการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/leadership/board-of-directors/

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ และตัดสินใจในการบริหารองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กรในการบริหารงาน และพิจารณาการปฏิบัติงานและสถานการณ์ทางการเงินของธุรกิจ โดยจะต้องเสนอแผนธุรกิจและผลสำเร็จของแผน อีกทั้ง ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทฯ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การดูแลเพื่อควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้แก่ธุรกิจ คณะผู้บริหารจะจัดประชุมอย่างน้อยทุกเดือน โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี้เป็นครั้งคราวได้หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดำเนินการพิจารณา

คณะผู้บริหารประกอบด้วยสมาชิก 11 ท่าน ได้แก่

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายโรบิน สเปนเซอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

2. นางสายพิณ โชคนำกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานรัฐกิจสัมพันธ์

3. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

4. นางสาวชุย เม เซียว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

5. นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า

6. นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพันธมิตรธุรกิจ

7. นายอามัน คาพัว

ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย

8. อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานช่องทางตัวแทน

9. นางสาวรสนันท์ จันเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

10. นางเจนนิเฟอร์ วิลล่าโลบอส

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและดิจิทัล

11. นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/leadership/management-team/

คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น
4. คณะกรรมการลงทุน
5. คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
6. คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านการให้ความเชื่อมั่น (assurance work) ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ และของผู้สอบบัญชีภายนอก การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจะทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งผลของการสอบทานและข้อเสนอแนะจะได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการติดตามผลการแก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นตามข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมทุกไตรมาส โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี้เป็นครั้งคราวได้หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดำเนินการพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน โดยมีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

2. นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร

กรรมการอิสระ

3. นายธัชพล โปษยานนท์

กรรมการอิสระ

4. นางลิเลียน ลุบ-ยิน-อึ้ง

กรรมการ


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการดูแลจัดการความเสี่ยงทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบพื้นฐาน หน่วยงาน และกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และข้อกำหนดภายในตามมาตรฐานขั้นต่ำ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ มาใช้และดำรงไว้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดประชุมทุกไตรมาส โดยประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยที่ 2 ท่านเป็นอย่างน้อย รวมถึงประธานที่ประชุม ต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปัจจุบันสมาชิกทั้ง 5 ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายธัชพล โปษยานนท์

ประธานกรรมการ

2. นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการ

3. นายกวินธร อัตถากร

กรรมการ

4. นายวิลเฟรด จอห์น แบล็คเบิร์น

กรรมการ

5. นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ 

กรรมการผู้จัดการ


คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่กำหนดทิศทางการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงการบริหารการลงทุน บริหารเงินกองทุนของบริษัทฯ และการบริหารสภาพคล่อง การประกันภัยต่อ และการบริหารผลิตภัณฑ์ที่มีผลบังคับ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินจะจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี้เป็นครั้งคราวได้หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดำเนินการพิจารณา

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ (ประธาน)

2. นายโรบิน สเปนเซอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

3. นายเหยาตั๊ก ชุง โทนี่

หัวหน้าฝ่ายประเมินราคาและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

4. นางสาวชุย เม เซียว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมและแนวทางการลงทุนของบริษัทฯ และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการลงทุนยังมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน กำกับดูแลและสอบทานการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการลงทุนยังมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุน กำกับดูแล ระบบงาน บุคลากรและข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินการ บริหารเงินลงทุนตามนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการลงทุนจะจัดประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี้เป็นครั้งคราวได้หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดำเนินการพิจารณา

คณะกรรมการลงทุนประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ (ประธาน)

2. นายเหยาตั๊ก ชุง โทนี่ 

หัวหน้าฝ่ายประเมินราคาและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

3. นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ

หัวหน้าหรือตัวแทนจากฝ่ายลงทุน

4. นางสาวชุย เม เซียว

ผู้อำนวยการหรือตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง (สมาชิกสมทบ*)

*เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการลงทุน 2) – 3) ข้างต้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ผู้อำนวยการหรือตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Committee) ทำหน้าที่ในการวางแผน ดูแลจัดการ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า รวมถึงการดูแล และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และผลักดันให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานซึ่งนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ประกอบด้วยสมาชิก 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายโรบิน สเปนเซอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ประธาน)

2. นางสาวชุย เม เซียว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

3. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

4. นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า

5. นายอามัน คาพัว

ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย

6. นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพันธมิตรธุรกิจ

7. นางสาวอุมาพร โสมพงษากุล

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า

8. นางสาวจิตวดี แก้วกำเนิด

หัวหน้าฝ่ายสินไหมทดแทน

9. นายดลชาย ไมเคิล จิรสันติ์

หัวหน้าฝ่ายสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า


คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Steering Committee) ทำหน้าที่วางกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ กำกับดูแล และติดตามกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าขบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขอยื่นขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ได้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนด

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสมาชิก 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายโรบิน สเปนเซอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ประธาน)

2. นางสาวชุย เม เซียว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

3. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

4. นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า

5. นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพันธมิตรธุรกิจ

6. นายอามัน คาพัว

ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย

7. อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานช่องทางตัวแทน

8. นางเจนนิเฟอร์ วิลล่าโลบอส

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและดิจิทัล

9. นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์

 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทดแทนกรรมการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นกรรมการในทุกกรณี โดยจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตาแหน่ง เพื่อเสนอความเห็นต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่วนภูมิภาค คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

นโยบายการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กล่าวคือการจ้างผู้บริหารระดับสูงคือการดำเนินการสรรหา และคัดเลือกสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กระบวนการประเมินและวัดผลในการสรรหา จะต้องมีการสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารจากสำนักงานส่วนภูมิภาค การประเมินภาวะผู้นำโดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบทดสอบอื่นใด จะได้รับการแนะนำจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักงานภูมิภาค และการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเข้าทำงานจะรับผิดชอบโดยตรงโดยบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอย่างชัดเจน โดยในแต่ละปีจะมีการสอบทานความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการส่งมอบตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนจะประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส รวมทัังสวัสดิการต่างๆ ซึ่งจะต้องสามารถแข่งขันได้ดีกับตลาดในประเทศ โดยนโยบายค่าตอบแทน จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากตลาดภายนอก และจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตต่อไปของธุรกิจเป็นอย่างดี และยังจะต้องคำนึงถึงระดับค่าตอบแทนของพนักงานภายในองค์กรในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ้การให้รางวัลจะต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยมีการจัดทำการประเมินผลปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ที่ต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมาย และผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่ผ่านมา

Back to Top