โครงการมูลนิธิพรูเด็นซ์

มูลนิธิพรูเด็นซ์เป็นองค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย โดยจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยสร้างเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินโครงการในแต่ละประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจของมูลนิธิพรูเด็นซ์ คือ ความมุ่งมั่นในการคืนสิ่งดีๆ กลับสู่ชุมชนในภูมิภาคเอเชีย ผ่านโครงการที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อการศึกษา และกิจกรรมเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับพิบัติภัย รวมถึงการเยียวยาฟื้นฟู โดยในแต่ละภารกิจ มูลนิธิได้ริเริ่มโครงการนำร่องในระดับภูมิภาค และในแต่ละประเทศ ต่างก็มีกิจกรรมเฉพาะของตน โดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรองค์กรการกุศลต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น มูลนิธิฯ มีปณิธานระยะยาวในการส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาพรูเด็นเชียลได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์และให้ความสนับสนุนอย่างเต็มกำลังแก่ชุมชนท้องถิ่นของตน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.prudencefoundation.com

Back to Top