กิจกรรม “อาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ”

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_01

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_02

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_03

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_04

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_05

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_06

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_07

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_08

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_09

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_10

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_01
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_02
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_03
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_04
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_05
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_06
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_07
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_08
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_09
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_ Pruyoungster 2015_10

บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม " พรูยังสเตอร์ สปิริต : อาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ "เป็นกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัย และสร้างโอกาสให้คนต่างวัยได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน จากทั่วประเทศเพื่อเข้าค่ายอาสาสมัครทำ ความดีร่วมกับพนักงานและผู้บริหารของบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆเพื่อผู้สุงอายุ เช่น การเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้สูงอายุและชุมชน เช่น ผลิตของเล่นไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ชุมชน,เพื่อรองรับสภานการณ์ภัยพิบัติเช่น การซ่อมแซมบ้านเรือนให้ แก่ผู้สูงอายุ,สร้างฝายชะลอน้ำ,วางแผนจัดการภัยพิบัติเพื่อรับมือน้ำป่า และแผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ - สร้างความตระหนักรู้ต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยสู่ " สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ "- ปลูกฝังแนวคิด "เพื่อทุกคน เพื่อคนทุกวัย " ให้กับเยาวชน รวมทั้งคนในชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ - เยาวชนมีบทบาทเป็นอาสาสมัครผู้เปลี่ยนแปลง - สังคม โดยเรียนรู้ และวิเคราะห์จากชุมชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นำไปสู่แผนหรือโครงการ พัฒนาชุมชน

Back to Top