โครงการ แชร์แมน ชาเล้นจ์

กลุ่มพรูเด็นเชียลให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยตระหนักดีถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกชีวิตในสังคมไทยสามารถก้าวเดินไปพร้อมๆ กันอย่างมั่นคงและมีความสุข กลุ่มพรูเด็นเชียลมีโครงการ "The Chairman's Challenge" ที่ก่อตั้งขึ้นโดยประธานกลุ่มพรูเด็นเชียลในปี พ.ศ. 2549 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานของเราทั่วโลก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อปลูกจิตอาสาให้แก่พนักงาน ให้รู้จักห่วงใยและร่วมทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในทุกประเทศที่พรูเด็นเชียลเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยโครงการ "The Chairman's Challenge" ของประเทศไทยมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และผู้สูงอายุเป็นหลัก และด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทำให้กิจกรรมของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้รับการลงคะแนนจากประธานกลุ่มฯ และเพื่อนพนักงานพรูเด็นเชียลทั่วโลก ให้ได้รับรางวัลในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

Back to Top