การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

ที่พรูเด็นเชียล “พนักงาน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯจึงมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการทำงาน  โดยจัดให้มีหลักสูตรทั้งการอบรมภายในและภายนอกโดยวิทยากรหรือผู้เชียวชาญในแต่ละสาขา

 

Back to Top