Proud to be PRU

ทุกๆ วัน ผู้คนนับล้านๆ คน มอบความไว้วางใจให้แก่พรูเด็นเชียล ซึ่งนับเป็นเกียรติสำหรับเราอย่างยิ่ง เราได้รับการชื่นชมและยกย่องในฐานะผู้นำของธุรกิจเสมอมา บุคลากรของเราต่างก็ประจักษ์ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มีความท้าทายและให้ผลคุ้มค่าเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน

เราให้ความสำคัญกับบุคลากรของเรา ความสำเร็จที่ได้มาของเรา ล้วนมาจากความสามารถและความมุ่งมั่นทุ่มเทของพวกเขาเหล่านี้ การมีมุมมองกว้างไกลผนวกกับความเชี่ยวชาญเฉพาะท้องถิ่น สร้างบุคลากรของเราให้มีความแตกต่าง มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และยอมรับความคิดที่แตกต่าง

บุคลากรของเราได้ส่งมอบความสำเร็จซึ่งสืบทอดต่อๆ กันเรื่อยมา และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพรูเด็นเชียล พวกเขามีปณิธานร่วมกันกับเรา และเชื่อมั่นในการสร้างชีวิตให้ดีขึ้น

เรามุ่งเน้นในการทำธุรกิจระยะยาว บุคลากรของเราต่างเชื่อมถึงกัน และมีความรอบรู้เกี่ยวกับความเป็นไปต่างๆ ในโลก เพื่อให้แน่ใจว่า เราก้าวนำผู้อื่นอยู่เสมอ ด้วยรากฐานที่มั่้นคงแข็งแรงของเรา ทำให้เรามีความพร้อมที่จะมองไกลไปในอนาคต เพื่อนำมาความเจริญเติบโต พัฒนาการใหม่ๆ และคุณประโยชน์มาสู่ลูกค้า นักลงทุน ชุมชน รวมถึงบุคลากรของเรา

ใส่ใจเป็นที่ 1 เสมอ

เราเข้าใจและใส่ใจต่อความต้องการและความคาดหวังของพนักงานลูกค้า ตัวแทน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้ถือหุ้น

ประสานความร่วมมือเป็นที่ 1 เสมอ

เราสนับสนุนการทำงานแบบทีม เปิดกว้างทางความคิดและมอบความไว้ใจซึ่งกันและกัน

สร้างสรรค์เป็นที่ 1 เสมอ

เรายินดีเปิดรับนวัตกรรม ความท้าทายและโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ

ส่งมอบความเป็น 1 เสมอ

เรารักษาคำสัญญาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและยึกมั่นในความซื่อสัตย์อยู่เสมอ

Back to Top