ตำแหน่งงานว่าง

ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่พรูเด็นเชียลได้ก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้นโยบายการดำเนินงานที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรวมถึงการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในประเทศไทยที่พร้อมส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

หนึ่งในปัจจัยของความสำเร็จคือ “พนักงาน” ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปก้าวสู่ความสำเร็จดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรในหลากหลายสาขาและพัฒนาให้เป็นพนักงานที่มีทั้งคุณภาพและศักยภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการนำพาบริษัทให้ไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ภายใต้ค่านิยมขององค์กร ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการบริหารบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Back to Top