เลือกภาษา
A family of four smiling to the camera
ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์)

พรู 3 ลิงค์

แผนความคุ้มครองชีวิตควบการลงทุนที่ให้คุณได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองชีวิตคงที่ตลอดสัญญา และการลงทุนในกองทุนรวม ที่คุณสามารถเลือกเองได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

3 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี (ตราบที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีเพียงพอที่จะขำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

เริ่มต้น

สูงสุด

1. เบี้ยประกันภัยหลัก

500,000 บาท / ปี

ไม่จำกัด

2. เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

25,000 บาท / ครั้ง

ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ณ วันประเมินราคาวันแรกที่สามารถทำรายการได้ถัดจากวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย)

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก

  • มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์*

 

*ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน

สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้
หมายเหตุ**

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง