เลือกภาษา
A family of three shopping for groceries
ประกันสุขภาพ

พรูอีซี่ แคร์

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก

ความคุ้มครอง

 

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 65 ปี

อายุรับประกันภัย

20-60 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ตามแผนที่เลือก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่ารถพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง ค่ารักษาต่อเนื่อง ตามความจำเป็นทางการแพทย์อันเป็นผลมาจากโรคมะเร็ง

 • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชดเชยฯ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก

ผลประโยชน์

ผลประโยชน์

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์

300,000

500,000

750,000

1,000,000

1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี)

30,000

50,000

75,000

100,000

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) เพื่อการรักษามะเร็ง

130,000

200,000

300,000

400,000

3. ผลประโยชน์การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

50,000

100,000

150,000

200,000

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่ สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย

 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา ประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้าน พัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

 4. การรักษาเพื่อเป็นการเสริมสวย ตกแต่ง การรักษาอันมีลักษณะเลือกได้ การทำหมัน การแก้หมัน การรักษาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเนื่องมาแต่กำเนิด หรือที่เป็นอยู่ก่อน เป็นต้น

 5. การตั ้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร

 6. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 7. การตรวจสุขภาพทั่วไปซึ่งมิได้เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือมิใช่ความจำเป็น และตามมาตรฐานทางการแพทย์

ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

 1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติการต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ

 2. การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้น หลังสุด ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าว มีรายการดังต่อไปนี้

    2.1 เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด

    2.2 ริดสีดวงทวาร

    2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด

    2.4 ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

    2.5 การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์

    2.6 นิ่วทุกชนิด

    2.7 เส้นเลือดขอดที่ขา

    2.8 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง

สัญญาเพิ่มเติมนี ้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ ้นภายในเก้าสิบวัน (90 วัน) นับตั ้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี ้ หรือ หากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อ สัญญาเพิ่มเติมสิ ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั ้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการ ต่ออายุนั ้น หรือวันที่ บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี ้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ ้นภายหลัง

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์หลักสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน  25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

หมายเหตุ**
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 • พรูอีซี่แคร์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาประกันชีวิตแบบ “กำหนดระยะเวลา” คุ้มครองชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี) และสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี)