นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เว็บไซต์นี้ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“บริษัทฯ” ให้ความสำคัญกับการเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีต่อการจัดเก็บ การดำเนินการ หรือการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ ท่านมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ร้องขอก็ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้การติดต่อธุรกิจกับท่านมีข้อจำกัด


ข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะถูกนำไปใช้เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการติดต่อทางธุรกิจกับท่านเท่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมดังต่อไปนี้ – การดำเนินการเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายค่าสินไหม และการบริหารงานด้านกรมธรรม์ที่อนุมัติโดยบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่ท่านร้องขอ หรือที่ท่านสนใจ เพื่อจัดการหรือเพื่อส่งเสริมการขาย รวมถึงกิจกรรมทางตลาดต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของธุรกิจประกันชีวิต ในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย และ/หรือ ถูกนำไปให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นและต่างประเทศ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้ บริการภายนอก หรือ บุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูล พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ท่านได้ให้รายละเอียดไว้แก่บริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐฯ ทนายความ ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ


ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะได้รับการจัดเก็บตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นยังคงดำเนินต่อไป จากนั้นข้อมูลจะถูกทำลาย เว้นแต่จะมีข้อกำหนดทางกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐฯ หรือข้อกำหนดทางบัญชี หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้จัดเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อน
ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการร้องขอนั้น สามารถกระทำได้โดยการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมายังที่อยู่นี้
เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 21-27
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะนำนโยบายฉบับปรับปรุงแก้ไขมาประกาศให้ทราบในเว็บไซต์นี้ นโยบายฉบับนี้ไม่มีความมุ่งหมายในการก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญา หรือสิทธิตามกฎหมายอื่นใด รวมถึงไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ทั้งที่เกิดจากบุคคลอื่น หรือในนามของบุคคลอื่น

Back to Top