สายสัมพันธ์ 4 (PRUchild 4)

"ลูกกำลังจะเข้าโรงเรียน ทำให้คิดไกลไปถึงวันที่ลูกรับปริญญา คงต้องเริ่มคิดว่า...จะพาเขาไปถึงความฝันของเขาได้อย่างไร"

PRUchild 4

รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น

** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์ 

 

lead_button

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ชื่อแบบประกันชีวิต

  สายสัมพันธ์ 4 (PRUchild 4)

ระยะเวลาคุ้มครอง

  20 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

  20 ปี

อายุรับประกันภัย

  ผู้เยาว์ 1 เดือน - 16 ปี
ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย 20 - 55 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

  50,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

  ตามหลักเกณฑ์เยาวชน

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

  ผู้เยาว์อายุ 1 เดือน 16 ปี   :  HS
ผู้เยาว์อายุ 6 16 ปี     :  HI

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 

เบี้ยประกันภัยแบบนี้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่*

สำหรับผู้เยาว์

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 - 19 รับเงินคืนปีละ 4% ของทุนประกันภัย                                 (รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง = 68% ของทุนประกันภัย)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืน 150% ของทุนประกันภัย

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 218% ของทุนประกันภัย

กรณีเสียชีวิต**

สำหรับผู้เยาว์

  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์
  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200% ของทุนประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 
สำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์
  • หากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญาซึ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองยังคงเป็นเช่นเดิม

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

download_th